Digitale sexkrænkelser

Kvinderådets høringssvar vedr. betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser.

For Kvinderådet er der en klar sammenhæng mellem digitale sexkrænkelser, som er et fænomen i hastig stigning, og andre former for kønnede krænkelser og vold mod kvinder. Det handler om et kulturelt indlejret syn på køn, som indebærer mangel på ligestilling og ligeværd mellem kønnene.

Kvinderådet har i et netop gennemført mindre nordisk studie (Island, Norge, Danmark) haft lejlighed til at kigge nærmere på, hvordan ofre for digitale krænkelser oplever mødet med politi og retsvæsen. Dette studie samt vores erfaringer og viden i øvrigt peger på, at der er retssikkerhedsmæssige problemer for ofrene i mødet med politiet.

Straffelovrådet konkluderer om § 264 d, at der “..ikke er grundlag for at foreslå ændringer med hensyn til digitale sexkrænkelser.” (s. 99).

Det er muligt, at det ikke er lovgivningen men håndteringen af denne, der er problemet. Derfor anbefaler vi:

  • Opkvalificering af politiets viden om kønsbaseret vold incl. digitale sexkrænkelser
  • Kvalitetstjek og forbedring af politiets håndtering af anmeldelser af digitale sexkrænkelser
  • Flere og tilstrækkelige ressourcer afsat specifikt til disse indsatser

Derudover er det vigtigt at afsætte ressourcer til oplysningsindsatser til unge samt tilbud om rådgivning til såvel unge som voksne ofre for digitale sexkrænkelser.

Kvinderådet kan støtte en stigning i strafferammen til to år for overtrædelse af straffelovens § 264 d.

Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere uddybning af vores synspunkter baseret på vores langvarige indsats med at forebygge og bekæmpe kønsbaseret vold mod kvinder.

Nanna Højlund
Forkvinde, Kvinderådet