Forældreansvarsloven

Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister
Indledningsvist vil Kvinderådet påpege, at vi finder det beklageligt, at der tilsyneladende ikke er foretaget en ligestillingsvurdering af lovforslaget.

Kvinderådet finder det positivt, at Forældreansvarslovens § 11, 2. pkt. ændres, således at der skal ske en konkret vurdering af, om forældrene er i stand til at samarbejde. Vi er enige i, at dette er en forudsætning for at fælles forældremyndighed skal kunne opretholdes. Uden reelt samarbejde mellem forældrene vil fælles forældremyndighed medføre konflikter for barnet og skade barnet.

Vi ser det som positivt, at der bliver adgang til at udarbejde forældreevneundersøgelser, og ligeledes at der bliver flere muligheder for medvirken af børnesagkyndige.

Det er endvidere positivt, at mulighederne for at rejse forældremyndigheds- og bopælssager begrænses. Sagerne er meget belastende for både forældre og børn. Ligeledes ser vi ændringen af § 23 stk. 2 som en beskyttelse af barnet.

Med hensyn til fastsættelse af samvær (§ 21) mener vi, at udgangspunktet alene bør være, hvad der er til barnets bedste. Det burde fremgå af lovgivningen, at samvær skal afbrydes eller suspenderes straks, hvis der er begrundet mistanke om vold eller krænkelser af et barn. Endvidere kunne vi ønske mere fokus på problemer i forbindelse med fastsættelse af samvær med de helt små børn.

Vi havde gerne set, at spørgsmålet om skolevalg var blevet løst i forbindelse med lovrevisionen.

Venlig hilsen

Randi Theil, sekretariatsleder