Generalforsamling og Kvinderådets 120 års jubilæum

Generalforsamling og Kvinderådets 120 års jubilæum

Søndag d. 31. marts kl. 10-16

Festsalen på Vartov, farvergade 27, 1463 København

Hver medlemsorganisation har ret til 3 pladser på generalforsamlingen og dermed 3 stemmer. Derudover har styrelsesmedlemmer stemmeret. Stemmer kan kun bæres ved personligt fremmøde. Eventuelle suppleanter for de faste delegerede skal tilmeldes Kvinderådets sekretariat.

Program

Kl. 10.00           Kaffe/te

Kl. 10.15           Velkomst ved Nanna Højlund, forkvinde

 

Kl. 10.30           Kvinderådets 120 års jubilæum: Ligestilling, demokrati og valg – hvor langt er vi kommet?

                                                          (Festtaler samt oplægsholdere er endnu ikke bekræftet)

                                                                                    

Kl. 12.00           Frokost

Kl. 12.30           Indskrivning til generalforsamlingen, udlevering af stemmesedler

Kl. 13.00           Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Beretning om Kvinderådets arbejde
 4. Godkendelse af regnskab for 2018
 5. Fremlæggelse af budget 2019 til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af forkvinde
 8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer og suppleanter for disse
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

 

Vi gør opmærksom på, at forslag til generalforsamlingen skal være Kvinderådets sekretariat i hænde senest 14 dage før dvs. d. 17. marts. Dog kan kandidatforslag til ordinære styrelsesposter samt suppleanter fremsættes på generalforsamlingen. Forslag samt øvrige bilag udsendes pr. e-mail sammen med 2. indkaldelse senest 8 dage før mødet.

 

Bemærkninger til dagsordenen for generalforsamlingen 31. marts 2019

Ad. 3 Den skriftlige årsberetning for 2018 udsendes sammen med 2. indkaldelse

Ad. 4 Revideret regnskab for 2018 udsendes sammen med 2. indkaldelse

Ad. 5 Budget 2019 udsendes sammen med 2. indkaldelse

Ad. 6 Styrelsen foreslår uændret kontingentsats

Ad. 7 Valg af forkvinde

Nanna Højlund, genopstiller

Ifølge vedtægternes § 8 stk. 4 skal kandidatforslag til forkvinde- og næstforkvindeposten være styrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til repræsentantskabet 8 dage før.

Ad. 8 Valg af øvrige styrelsesmedlemmer. Der skal vælges i alt 6 styrelsesmedlemmer. Minimum en post er pt. ledig, da Susanne Langer ikke genopstiller.

Du kan som sagt stille op til styrelsen (ordinært medlem eller suppleant) på dagen for generalforsamlingen, hvis din medlemsorganisation har indstillet dig jf. § 8 stk. 4.1.

Men medlemsorganisationerne kan også indsende forslag til kandidater samt CV på forhånd, så det kan blive rundsendt sammen med 2. indkaldelse. I så fald det være sekretariatet i hænde senest 14 dage før dvs. d. 17. marts.

 

Frist for tilmelding til forplejning i forbindelse med temamøde og generalforsamling d. 14. marts 2019

Morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe og kage. Pris: 125 kr. Betales via bank:

2191 – 8010006598 eller via MobilePay 15714. Send venligst navn(e) og organisationens navn til Kvinderådets sekretariat på kvr@kvinderaad.dk eller tilmeld telefonisk på 33 12 80 87.

Med venlig hilsen

Lise Johansen

Direktør