Generalforsamling og temamøde

3 Marts 2017
Dato: 
02.04.2017 10:00 - 16:00

Hver medlemsorganisation har ret til 3 pladser på generalforsamlingen og dermed 3 stemmer. Derudover har styrelsesmedlemmer stemmeret. Stemmer kan kun bæres ved personligt fremmøde. Eventuelle suppleanter for de faste delegerede skal tilmeldes Kvinderådets sekretariat.

 

Program

Kl. 10.00 Kaffe/te

Kl. 10.15 Velkomst ved Nanna Højlund, forkvinde

Kl. 10.20       Temamøde: Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening
                      taler om ”Fattigdom, Køn og Socialpolitik” med efterfølgende debat.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.30 Indskrivning til generalforsamlingen, udlevering af stemmesedler

Kl. 13.00 Generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning om Kvinderådets arbejde

4. Godkendelse af regnskab for 2016

5. Fremlæggelse af budget 2017 til orientering

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af forkvinde og 1. næstforkvinde

8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisorer og suppleanter for disse

11. Indkomne forslag

12. Eventuelt

 

Vi gør opmærksom på, at forslag til generalforsamlingen skal være Kvinderådets sekretariat i hænde senest fredag d. 17. marts. Dog kan kandidatforslag til ordinære styrelsesposter samt suppleanter fremsættes på generalforsamlingen. Forslag samt øvrige bilag udsendes pr. e-mail sammen med 2. indkaldelse senest 8 dage før mødet.

 

Med venlig hilsen

Randi Theil Nielsen

Sekretariatsleder

 

Bemærkninger til dagsordenen for generalforsamlingen 2. april 2017

 

Ad. 3 Den skriftlige årsberetning for 2016 udsendes sammen med 2. indkaldelse

 

Ad. 4 Revideret regnskab for 2016 udsendes sammen med 2. indkaldelse

 

Ad. 5 Budget 2017 udsendes sammen med 2. indkaldelse

 

Ad. 6 Styrelsen foreslår uændret kontingentsats

 

Ad. 7 Valg af forkvinde og 1. næstforkvinde.

Forkvinde Nanna Højlund (FOA), genopstiller

1. næstforkvinde Mette Kindberg (HK), genopstiller

 

Ifølge vedtægternes § 8 stk. 4 skal kandidatforslag til forkvinde- og næstforkvindeposten være styrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til repræsentantskabet 8 dage før.

 

Ad. 8 Valg af øvrige styrelsesmedlemmer. Der skal vælges i alt 8 styrelsesmedlemmer.

 

Følgende styrelsesmedlemmer er på valg:

Lani Bannach (Venstre), genopstiller

Ulrik Frost (Selskab for ligestilling), genopstiller
Inge Henningsen (Foreningen for kønsforskning), genopstiller
Lisa Holmfjord (Dansk kvindesamfund) genopstiller ikke
Susanne Langer (Enhedslisten) genopstiller
Lis Ehmer Olesen (OASIS) genopstiller
Tove Schirmer (Frelsens Hær), genopstiller
+ 1 vakant plads

Vi opfordrer medlemsorganisationerne til at indsende forslag til kandidater samt CV senest d. 17. marts jf. vedtægterne § 8 stk. 4, således at forslag kan udsendes sammen med 2. indkaldelse. Vi gør opmærksom på, at kandidatforslag til ordinære pladser i styrelsen og suppleanter også kan fremsættes på generalforsamlingen jf. § 8 stk. 4.1

 

Tilmelding til forplejning i forbindelse med temamøde og generalforsamling d. 2/4 2017

Morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe og kage. Pris: 125 kr. Betales via bank:

2191 – 8010006598. Send venligst navn(e) og organisationens navn til Kvinderådets sekretariat på kvr@kvinderaad.dk eller tilmeld telefonisk på 33 12 80 87.

 

Tilmeldingsfrist til forplejning er d. 27. marts 2016

adresse: 

LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold