Generalforsamling og temamøde

Hver medlemsorganisation har ret til 3 pladser på generalforsamlingen og dermed 3 stemmer. Derudover har styrelsesmedlemmer stemmeret. Stemmer kan kun bæres ved personligt fremmøde. Eventuelle suppleanter for de faste delegerede skal tilmeldes Kvinderådets sekretariat.

Program

Kl. 10.00: Kaffe/te
Kl. 10.15: Velkomst ved Nanna Højlund, forkvinde
Kl. 10.20: Temamøde med efterfølgende debat: Bliver meddelt senere.
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 12.30: Indskrivning til generalforsamlingen, udlevering af stemmesedler
Kl. 13.00: Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning om Kvinderådets arbejde
4. Godkendelse af regnskab for 2017
5. Fremlæggelse af budget 2018 til orientering
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af for 2. næstforkvinde
8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisorer og suppleanter for disse
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

Vi gør opmærksom på, at forslag til generalforsamlingen skal være Kvinderådets sekretariat i hænde senest fredag d. 16. marts. Dog kan kandidatforslag til ordinære styrelsesposter samt suppleanter fremsættes på generalforsamlingen. Forslag samt øvrige bilag udsendes pr. e-mail sammen med 2. indkaldelse senest 8 dage før mødet.

Dato: 08.04.2018
Tidspunkt: 10:00
Adresse: Møderiet, Mellemfolkelig Samvirke, Fælledvej 12