Høringssvar til ”Udkast til Danmarks UPR-rapport 2015”

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til den officielle danske UPR-rapport. Kvinderådet har sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport i juni måned.

Kvinderådets bemærkninger til udkastet til Danmarks UPR-rapport falder i to dele: først generelle bemærkninger og dernæst specifikke bemærkninger der følger rapportens opbygning. Vi er ikke i stand til at komme med bemærkninger ift. Grønland.

Generelle bemærkninger
Vi undrer os over at flere helt centrale ligestillingsområder, der er nævnt i både Kvindekonventionen (CEDAW) og Beijing Platform for Action samt i national dansk lovgivning, ikke er dækket i udkastet til den officielle danske UPR rapport. Det er områder, hvor der forefindes statistik, der tydeligt viser, at der er brug for en ekstra indsats og hvor CEDAW komiteen i flere rapporter har udtrykt bekymring for områderne.

Fokus på de områder, hvor Danmark er udfordret, bør også fremgå af en retvisende UPR-rapport.

Områder der burde inkluderes i UPR-rapporten er bl.a.:

  • Mainstreaming. Mainstreaming området er ikke nævnt, dette til trods for at der foreligger viden om den ringe grad af eksempelvis mainstreaming af lovforslag og mange kommuners manglende eller mangelfulde mainstreamingsindsats.
  • Ligeløn. At køn stadig spiller en væsentlig negativ rolle i løndannelsen i Danmark er ikke nævnt. Der forefindes tal og statistik på området, som rapporten burde nævne. Uligeløn er udtryk for diskrimination grundet køn og at kvinders og mænds arbejde værdifastsættes forskelligt både indenfor samme brancher men også mellem forskellige sektorer.
  • Kvinders repræsentation i politik. Man kunne med fordel nævne at kvinderepræsentationen i hhv. folketing og kommuner er faldet ved seneste folketings- og kommunalvalg, eksempelvis at kvinderepræsentationen igen er faldet til under 30% på kommunalt niveau, og hvad den officielle holdning og reaktion på dette er.

Specifikke bemærkninger:
II. Developments since the first review of Denmark, especially with regard to the normative and institutional framework for the protection of human rights.

Punkt 4, under ”Other, s.7 øverste afsnit om inkorporering.

Det ville klæde rapporten, hvis man nævnte, at det ikke var et enigt Inkorporeringsudvalg, der udtalte sig om inkorporeringsspørgsmålet. Flere medlemmer var for en inkorporering af 6 konventioner. Som teksten fremstår i udkastet er den misvisende.

Ligeledes burde det nævnes, at mange civilsamfundsorganisationer er for en inkorporering og indleverede høringssvar på området.

IV. Developments since the first review of Denmark – The implementation of recommendations accepted by Denmark.

Punkt 32 om vold mod kvinder.

Der er ingen refleksioner over den manglende sammenhængende indsats i forhold til voldtægt og andre seksuelle overgreb mod kvinder. Retssikkerheden på dette område er utilfredsstillende, og der findes ikke en national handlingsplan. Hvis der er konkrete planer om en sådan, burde det fremgå.

Punkt 35, 36 og 37, s. 12-13, om kvinder i ledelse I det private og offentlige.

Her mangler information om sanktionsmuligheder, hvis måltallene ikke nås. Er der ingen sanktionsmuligheder bør dette naturligvis også fremgå.

Specielt ift. pkt 36, hvor det nævnes at Danmark nu har 11 % kvinder i bestyrelserne i den private sektor, vil det være indlysende med en oplysning om, hvor det placerer Danmark set ift. andre europæiske lande. Også selvom placeringen ikke skulle være flatterende.

Generelt mangler der oplysninger om hvordan Danmark ser på de oplyste tal under punkterne 35, 36 og 37. Er de tilfredsstillende? Og hvis ikke – hvad er sat i værk eller hvad tænkes påbegyndt.

Med venlig hilsen

Nanna Højlund
Forkvinde