Hørringssvar til Beskæftigelsesministeriet

Kvinderådets bemærkninger til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger.

Kvinderådet støtter intentionerne i det forslag, EU kommissionen har udarbejdet. Vi arbejder for en ligelig kønsfordeling i samfundets beslutningsprocesser, incl. i virksomhedsbestyrelserne. Vi har i tidligere høringssvar givet udtryk for, at vi mener bindende lovgivning samt effektiv monitorering og sanktioner er nødvendige instrumenter for at sikre dette. Senest har vi påpeget dette i høringssvar til regeringens forslag om flere kvinder i virksomhedsbestyrelser mv.

Vi er imidlertid bekymrede for, om det aktuelle forslag vil have den ønskede omfattende effekt på antallet af kvinder i bestyrelser. Forslaget bærer præg af at være et produkt af kompromisser, hvilket efter vores mening har svækket direktivets rækkevidde.

Vi finder det positivt, at direktivet indeholder krav om at de omfattede virksomheder skal formulere objektive kriterier i forbindelse med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer.

Venlig hilsen

Randi Iversen
Forkvinde, Kvinderådet