Kønsopdelte lønstatistikker

Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik).

Generelle bemærkninger
40 år efter Ligelønslovens vedtagelse er uligelønnen stadig en realitet på det danske arbejdsmarked. Det gælder både ulige løn for arbejde af samme værdi og ulige løn for samme arbejde. Kønsopdelte lønstatistikker er et af de vigtigste redskaber i arbejdet for at gøre noget ved uligelønnen. Dette redskab vælger regeringen nu at svække ud fra en uargumenteret påstand om, at kravet om kønsopdelte lønstatistikker gør det besværligt og uattraktivt at være virksomhed i Danmark. Det skal være lettere at være virksomhed, siger regeringen. Men det skal tilsyneladende ikke være lettere at få lige løn, og det skal ikke være lettere at være virksomhed, der er attraktiv for både kvinder og mænd.

Med lovforslaget forringer regeringen mange lønmodtageres og mange små og mellemstore virksomheders lette adgang til oplysninger om lønforskelle mellem kvinder og mænd. Dermed mister lønmodtagerne vigtige data, der er nødvendige i det lokale arbejde for ligeløn på arbejdspladsen, og det bliver endvidere vanskeligere at vurdere, om der er basis for at rejse en ligelønssag. Virksomhederne mister adgangen til automatisk at få tilsendt en kønsopdelt lønstatistik, og dermed forringes virksomhedens indsigt i, om man lever op til lov om ligeløn.

Det fremgår tydeligt og klart, at lovforslaget vurderes at have negative ligestillingsmæssige konsekvenser, da målgruppen for reglerne om kønsopdelt lønstatistik indsnævres.

Kvinderådet beklager, at regeringen har fravalgt at forholde sig proaktivt til spørgsmålet om fremme af ligeløn, f.eks. savner vi forslag til, hvordan regeringen vil arbejde for lige løn for arbejde af samme værdi. Vi anerkender endvidere ikke præmissen om, at kønsopdelte lønstatistikker er en uhensigtsmæssig belastning af virksomhederne, som ikke kan overvindes. Vi mener, at Danmark med fordel kan bruge kønsopdelte lønstatistikker offensivt til at skabe transparens, grundlag for sammenligning og mulighed for at følge fremskridt med hensyn til ligeløn.

Vi foreslår derfor, at lovforslaget genovervejes, og at det i den forbindelse overvejes, hvordan de praktiske udfordringer i forbindelse med lønstatistikkerne kan afhjælpes gennem udvidet rådgivning og vejledning til de små og mellemstore virksomheder, der måtte have problemer med papirarbejdet.

Specifikke bemærkninger

  • Færre virksomheder og dermed færre lønmodtagere får let adgang til kønsopdelt lønstatistik. På grund af det stærkt kønsopdelte danske arbejdsmarked er der stor risiko for at mange virksomheder med mere end 35 ansatte vil falde uden for reglerne.
  • Virksomhederne kan selv vælge, hvilket lønbegreb, de vil bruge. Det bør være et krav, at virksomhederne anvender ‘standardberegnet timefortjeneste’, da det er dette lønbegreb, der er bedst egnet til at sammenligne kvinders og mænds løn.
  • Lønmodtagernes ret til indsigt i lønstatistikkerne er fjernet (§5a stk.4). Det er virksomhederne, der kan afgøre om de vil informere, og der er ingen frister for information/høring af medarbejderrepræsentanter.

Samlet set stiller disse forringelser lønmodtagerne langt dårligere end i nuværende lovgivning.

Venlig hilsen

Nanna Højlund
Forkvinde