Konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder gennemføres

Justitsministeriet
Politi- og strafferetsafdelingen
strafferetskontoret@jm.dk

Lovforslag om ændring af straffeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet).
Kvinderådet hilser velkomment, at der nu er fremsat forslag om gennemførelse af Europarådets konvention. Dansk ratificering af konventionen vil forhåbentlig resultere i en styrket indsats med at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder i Danmark. Ratificering er endvidere et vigtigt signal til lande, der endnu ikke har underskrevet eller ratificeret konventionen.

Kvinderådet har længe arbejdet for dansk gennemførelse af konventionen, og vi er glade for at det nu sker.

Generelle bemærkninger
Vi ser konventionen som et godt instrument, fordi der er fokus på både forebyggelse, retsforfølgelse og beskyttelse af ofre for vold, og fordi der i konventionen er en bred tilgang til definitionen af vold mod kvinder og de virkemidler, der bør tages i brug for at bekæmpe denne.

Kvinderådet vil især fremhæve artiklerne 14 og 15 om uddannelse og uddannelse af fagfolk. Vi mener, at uddannelse er et meget vigtigt indsatsområde i forhold til forebyggelse af kønsbaseret vold, og der er brug for at professionsuddannelser, der retter sig mod dagsinstitutioner og børne- og ungdomsuddannelser, integrerer viden om køn, kønsroller og konfliktløsning mv. Der er endvidere brug for fortsat udbygning af uddannelse inden for politi og retsvæsen, således at den eksisterende lovgivning anvendes.

Vi er ligeledes meget positive overfor konventionens understregning af betydningen af en tværfaglig tilgang og inddragelse af civilsamfundet og kvindeorganisationerne i indsatsen.

Særlige bemærkninger
Justitsministeriet foreslår, at Danmark tager forbehold i forhold til kriminalisering af truende adfærd (artikel 34, stalking), og der henvises her til dansk lovgivning på området (L 112, feb. 2012). Kvinderådet er ikke enig i, at der skal tages forbehold. Vi mener, at konventionen vil sikre bedre rettigheder for ofre for stalking og bedre muligheder for at gribe ind over for stalkere, og vi vil derfor anbefale kriminalisering af stalking i en selvstændig paragraf.

Med hensyn til forslag om at ændre forældelsesfristen i sager vedr. tvangsægteskab mv. kan Kvinderådet tilslutte sig forslaget.

Med hensyn til seksuel chikane (artikel 40) kan Kvinderådet tilslutte sig bemærkningerne i høringssvar fra JoanSøstrene.

Venlig hilsen

Randi Iversen
Forkvinde Kvinderådet