Danske fejlslutninger om prostitution og vold

13 September 2012
Danske fejlslutninger om prostitution og vold

I juli udkom Information med en artikel, som handlede om en ny rapport fra det norske Pro-Senter om effekten af det norske forbud mod køb af seksuelle ydelser. Information skrev, at rapporten viste, at de prostituerede i Norge var mere udsatte for vold og overgreb efter lovændringen og på dette grundlag blev den danske debat om et forbud at købe seksuelle ydelser igen taget op. Men læser man hele rapporten står der klart og tydeligt, endda fremhævet med fed, at det ikke er tilfældet:

Dette datamaterialet gir ikke svar på hvorvidt den høye voldsforekomsten og sårbarheten kvinner i prostitusjon opplever skyldes kriminaliseringen av sexkjøp eller andre faktorer. Det vi med sikkerhet kan slå fast er at det ikke er færre kvinner i prostitusjon som svarer at de har blitt utsatt for vold etter innføringen av sexkjøpsloven, og at kvinner i prostitusjon er en gruppe som fortsatt er svært sårbare. (s. 54)

Det norske Pro-Senter mener altså ikke, at de med denne rapport kan konkludere, at stigningen i vold skyldes lovændringen.

I et interview med rapportens forfatter på P1 bliver det ydermere fremhævet, at den stigning som rapporten viser ikke er statistisk signifikant eftersom det drejer sig om en stigning på 7 procentpoint fra 52 % til 59 %. Dette skal forstås på den måde, at deltagerantallene i de to undersøgelser er så små, at forskellen kan skyldes tilfældigheder.

Pro-Sentrets rapport finder som nævnt ikke en signifikant stigning i voldsforekomsten i prostitution efter indførelsen af sexkøbsloven i Norge. De to undersøgelser som rapporten er baseret på, indeholder imidlertid en række metodiske problemer, der i det hele taget gør det vanskeligt at bruge rapportens konklusioner. Som eksempler kan nævnes. 

  • I ingen af de to undersøgelser er der tale om repræsentative grupper af prostituerede. F.eks. er thaiprostituerede overrepræsenteret i undersøgelsen fra 2012 og nigerianske prostituerede i undersøgelsen fra 2008.. 
  • Respondenterne er ikke udtaget tilfældigt, men er udvalgt af Pro-Sentrets medarbejdere, og deres kontakter, som kender flere af kvinderne.
  • Mange af de udenlandske prostituerede, der udgør den helt overvejende del af de adspurgte kvinder, flytter ofte mellem lande og opholder sig kun i Norge i kortere tid. Når de derfor svarer på, om de har været udsat for vold i en bestemt tidsperiode, kan svarene afspejle voldsepisoder der har fundet sted uden for Norge.
  • Definitionen af vold er mere omfattende i spørgeskemaet fra 2012, hvad der i sig selv må formodes at føre til rapportering af flere voldsepisoder.        

 

Den norske rapport viser altså ikke, at forbuddet mod at købe seksuelle ydelser har forårsaget en stigning i voldelige overgreb mod de prostituerede, men fremhæver derimod nogle meget vigtige, men også velkendte pointer; dels, at de prostituerede er en meget sammensat gruppe, som har forskellige behov og dels, at de prostituerede overordnet set er en udsat og sårbar gruppe.  Desværre valgte Information ikke denne vinkel på rapporten, men i stedet den fejllæsning, som de også senere måtte dementere.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold