Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked

Barseludligningsloven har primært til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Derfor havde vi gerne set, at der i forbindelse med nærværende lovforslag var blevet foretaget en grundig ligestillingsmæssig vurdering af, hvordan loven fungerer i forhold til at fremme dette formål. En sådan vurdering ville kunne bruges til at pege på uhensigtsmæssigheder i loven.

Fleksibel regulering af kroneloftet:
Vi ser dette som en positiv ændring.

Minimumssatsen for arbejdsgiverbidraget til en privat ordning fjernes:
Vi har ingen indvendinger mod dette, da der ikke er nogen grund til at fondene skal vokse sig større end refusionsbehovet. Men vi mener, at det vil være en god ide at skrive ind i loven, at fondene har en forpligtelse til løbende at informere virksomhederne om muligheden for at få refusion. Mange virksomheder kender ikke deres muligheder for at få refusion, og det kan være en af grundene til at der opstår perioder med overskud. Vores forslag er, at en procentdel af forskellen mellem indbetalte bidrag og udbetalt refusion skal afsættes til øget informationsindsats.

Øremærkning af refusion til begge forældre:
Det kunne overvejes at indføre en øremærkning af refusionen til hver af forældrene, da den ene forælder holder orlov sent i barselsperioden, og dette kan medføre, at der ikke kan udbetales eller kun udbetales få ugers refusion til dennes arbejdsgiver.

Vikarer:
Kvinderådet vil gerne påpege, at det er et problem, at vikarer ikke kan få del i barselsfondsmidlerne, da de ofte vil være arbejdsløse på fødselstidspunktet.

Venlig hilsen
Randi Iversen, forkvinde