Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (måltal og politik mv.)

Kvinderådet hilser det velkomment, at regeringen har taget initiativ til at gøre noget ved den meget markante underrepræsentation af kvinder, der karakteriserer ledelsen af danske virksomheder, især de private virksomheder men også de offentlige. Kvinderådet arbejder for kvinder og mænds lige deltagelse i og indflydelse på samfundets beslutningsprocesser, og vi er derfor glade for, at der nu er kommet et udspil, der forhåbentlig kan danne grundlag for forandringer.

Vi er positive over for den bredde, der er indbygget i forslaget – dels det store antal virksomheder, der er omfattet, og dels kravet om at virksomhederne skal redegøre for deres politikker i forhold til rekruttering af  ledere. Begge dele er klare forbedringer i forhold til de modeller, der tidligere har været i spil.

Vi er imidlertid af den opfattelse, at det konkrete lovforslag (incl. det tilhørende forslag om ændring af selskabsloven) er så vagt i valg af redskaber, overvågning og sanktioner, at vi tvivler på, at det vil have den ønskede effekt. Det baserer vi dels på andre landes erfaringer, især Norge, dels på den manglende effekt af de initiativer, der har været iværksat i Danmark (Charter for flere kvinder i ledelse og Operation Kædereaktion).

Vi vil hellere have flere kvindelige ledere end flere rapporter, der måske – måske ikke – fører til forandringer på langt sigt. Derfor foretrækker vi en model baseret på konkrete måltal for kønssammensætningen i virksomhedernes bestyrelser inden for en fastsat tidsramme, en klar placering af ansvaret for overvågning af udviklingen samt mærkbare sanktioner over for virksomheder, der ikke lever op til kravene.

Specifikke bemærkninger:
Vi kan konstatere, at lovforslaget ikke omfatter offentlige virksomheder i kommunalt og regionalt regi. Det kan få som konsekvens, at en hel del offentlige institutioner inden for f.x. sundhed og uddannelse ikke er omfattet af lovforslaget. Det fremgår ikke af forslaget, hvorfor man har valgt de kommunale og regionale offentlige virksomheder fra, og vi vil anbefale at de omfattes af lovforslaget.

Med hensyn til udformning og afrapportering af de statslige virksomheders politikker og måltal  mener vi,  at virksomhederne skal tilbydes faglig rådgivning. Det vil være en fordel både for virksomhederne og for ministerierne, der skal overvåge udviklingen, at politikker og mål er klart formulerede og mulige at måle på og evaluere, således at ligestillingsredegørelserne kan blive et brugbart instrument. Vi vil anbefale at ansvaret for at stille faglig rådgivning til rådighed samt midler til dette skrives ind i lovbemærkningerne.

Vi har ingen bemærkninger til de øvrige ændringsforslag.

Venlig hilsen

Randi Iversen, forkvinde