Lovforslag om kønsopdelt lønstatistik

Et skridt i den rigtige retning, men med plads til forbedringer.

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder
På baggrund af de fortsatte problemer med at komme de markante lønforskelle mellem kvinder og mænd til livs ser Kvinderådet det som et positivt skridt, at regeringen nu har taget initiativ til at fremsætte et lovforslag, der sigter på at mindske de kønsbestemte lønforskelle.

På en række punkter betegner lovforslaget et skridt fremad i forhold til gældende lovgivning. Vi ser frem til at gruppen af lønmodtagere og virksomheder, der bliver omfattet af ligelønsstatistik, øges, og det er godt at virksomhederne forpligtes til at informere medarbejderne om de er omfattet af ligelønsstatistik. Det er ligeledes en forbedring, at virksomhederne skal udlevere den ligelønsstatistik, som de anvender.

På trods af de gode takter i forslaget mener vi, at der er en afgørende barriere for, at lovforslaget får den ønskede virkning, og det er at lovforslaget opererer med metodefrihed i forhold til valg af det lønbegreb, der lægges til grund for ligelønsstatistikken. I bemærkningerne til lovforslaget (2.5) står der, at standardberegnet timefortjeneste er det mest anvendelige begreb i en lønstatistik, hvor formålet er at kortlægge en ligeløns-problematik inden for en given virksomhed. Ved at bruge standardberegnet timefortjeneste forhindres det, at fravær f.eks. på grund af barsel influerer på beregningen af timelønnen. Derfor kan det undre, at man ikke vælger dette lønbegreb, som Danmarks Statistik bruger.

Generelt vil vi foreslå, at lovforslaget strammes op, således at information om lønstatistik spredes så hurtigt og automatisk som muligt, herunder at de faglige organisationer kan få adgang til lønstatistikkerne.

Beklageligvis fremgår det ikke, om lovforslaget er blevet ligestillingsvurderet. Selv om der er tale om et forslag, der har et eksplicit ligestillingsformål, er en analyse af forslagets virkninger på køn ikke overflødige jf. ovenstående bemærkninger om metodefriheden i valg af lønbegreb.

Venlig hilsen

Randi Iversen
forkvinde