Selskabsloven mv.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af selskabsloven mv. (ligelig fordeling af mænd og kvinder).

Kvinderådet hilser det velkomment, at regeringen har taget initiativ til at gøre noget ved den meget markante underrepræsentation af kvinder, der karakteriserer ledelsen af danske virksomheder, især de private virksomheder men også de offentlige. Kvinderådet arbejder for kvinder og mænds lige deltagelse i og indflydelse på samfundets beslutningsprocesser, og vi er derfor glade for, at der nu er kommet et udspil, der forhåbentlig kan danne grundlag for forandringer.

Vi er positive over for den bredde, der er indbygget i forslaget – dels det store antal virksomheder, der er omfattet, og dels kravet om at virksomhederne skal redegøre for deres politikker i forhold til rekruttering af ledere. Begge dele er klare forbedringer i forhold til de modeller, der tidligere har været i spil.

Vi er imidlertid af den opfattelse, at det konkrete lovforslag (incl. det tilhørende forslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd) er så vagt i valg af redskaber, overvågning og sanktioner, at vi tvivler på, at det vil have den ønskede effekt. Det baserer vi dels på andre landes erfaringer, især Norge, dels på den manglende effekt af de initiativer, der har været iværksat i Danmark (Charter for flere kvinder i ledelse og Operation Kædereaktion).

Et hovedproblem i den valgte model er, at virksomhederne selv skal opstille måltal uden at der er fastsat en undergrænse for, hvor lave ambitionerne kan være, udover at der skal være tale om en progression i forhold til status quo. Det er anført i bemærkningerne, at måltallene skal være ambitiøse og realistiske, men der ses ikke at være nogen sanktioner over for virksomheder, der har et lavt ambitionsniveau eller manglende evne eller vilje til at opnå de mål, de sætter sig. Forslagets eneste sanktion er, at der kan idømmes bødestraf i tilfælde af manglende indberetning.

Modellen for afrapportering bygger på erfaringerne med de store virksomheders pligt til at afrapportere deres samfundsansvar. Vi er helt enige i, at fremme af ligestilling er et samfundsansvar. Men det fremgår desværre ikke af lovforslaget, om pligten til at afrapportere har fremmet efterlevelsen af samfundsansvaret.

Vi vil hellere have flere kvindelige ledere end flere rapporter, der måske – måske ikke – fører til forandringer på langt sigt. Derfor foretrækker vi en model baseret på konkrete måltal for kønssammensætningen i virksomhedernes bestyrelser inden for en fastsat tidsramme, en klar placering af ansvaret for overvågning af udviklingen samt mærkbare sanktioner over for virksomheder, der ikke lever op til kravene.

Venlig hilsen

Randi Iversen, forkvinde