Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018

Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien. Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018 som udsendt til Europakontaktudvalgets møde den 6. marts 2018. Resume I Det Nationale Reformprogram 2018 (NRP 2018), Danmarks bidrag til EU’s 2020 strategi, er målsætninger ikke opdelt på køn og man benytter sig ikke af indikatorsystemer der afspejler kønsspecifikke forskelle. Reformer og…

Læs mere

Kvinderådets kommentarer til “Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020”

Kvinderådet takker for muligheden for at komme med forslag om initiativer i forbindelse med ”Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020. Vi ønsker at støtte det nordiske samarbejde og vil i den forbindelse gøre opmærksom på følge områder, som Kvinderådet har særligt fokus på: Punkt 1: Framtidens arbetsliv och tilväxt”. Kvinderådet arbejder aktivt for en mere lige fordeling…

Læs mere

Digitale sexkrænkelser

Kvinderådets høringssvar vedr. betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser. For Kvinderådet er der en klar sammenhæng mellem digitale sexkrænkelser, som er et fænomen i hastig stigning, og andre former for kønnede krænkelser og vold mod kvinder. Det handler om et kulturelt indlejret syn på køn, som indebærer mangel på ligestilling og ligeværd mellem kønnene.…

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af barselsloven mm.

Orlov for fædre/medmødre Kvinderådet kan tilslutte sig at fædreorloven gøres mere fleksibel, således at kravet om at de to ugers orlov holdes i en sammenhængende periode bortfalder. Forhåbentlig kan dette bidrage til, at flere udnytter retten til fædreorlov. Beskæftigelseskrav En konsekvens af de foreslåede ændringer er, at beskæftigelseskravet reelt stiger. Vi er bekymrede for, at…

Læs mere

Danmarks nationale reformprogram 2016

Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien. Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016. Resume Et åbent, dynamisk, vækstskabende og inkluderende europæisk arbejdsmarked er et arbejdsmarked for begge køn. I forhold til EU’s ligestillingsmålsætninger kan man konstatere, at i det udsendte udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016 er målsætninger ikke opdelt på køn, ej heller benytter…

Læs mere

Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Kvinderådet mener, at ophævelsen af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende er et tilbageskridt for ligestillingen, og det vil især være unge kvinder, der rammes af dette. Hvis regeringen ønsker flere kvindelige iværksættere, er det nødvendigt at skabe rammer, der gør det…

Læs mere

Kønsopdelte lønstatistikker

Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik). Generelle bemærkninger 40 år efter Ligelønslovens vedtagelse er uligelønnen stadig en realitet på det danske arbejdsmarked. Det gælder både ulige løn for arbejde af samme værdi og ulige løn for samme arbejde. Kønsopdelte lønstatistikker er et…

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Kvinderådet takker for muligheden for at kommentere på lovforslaget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Vi vil opfordre regering og Folketing til – uanset udfaldet af den kommende folkeafstemning – at fremme indsatsen mod menneskehandel, herunder forebyggelse og støtte til ofrene, refleksionsperioden for ofre skal ikke være betinget af ofrenes accept af forberedt hjemsendelse.…

Læs mere

Høringssvar til ”Udkast til Danmarks UPR-rapport 2015”

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til den officielle danske UPR-rapport. Kvinderådet har sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport i juni måned. Kvinderådets bemærkninger til udkastet til Danmarks UPR-rapport falder i to dele: først generelle bemærkninger og dernæst specifikke bemærkninger der følger rapportens opbygning. Vi er ikke i…

Læs mere