høringssvar

Digitale sexkrænkelser

23 Juni 2017

Kvinderådets høringssvar vedr. betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser.

For Kvinderådet er der en klar sammenhæng mellem digitale sexkrænkelser, som er et fænomen i hastig stigning, og andre former for kønnede krænkelser og vold mod kvinder. Det handler om et kulturelt indlejret syn på køn, som indebærer mangel på ligestilling og ligeværd mellem kønnene.

Kvinderådet har i et netop gennemført mindre nordisk studie (Island, Norge, Danmark) haft lejlighed til at kigge nærmere på, hvordan ofre for digitale krænkelser oplever mødet med politi og retsvæsen. Dette studie samt vores erfaringer og viden i øvrigt peger på, at der er retssikkerhedsmæssige problemer for ofrene i mødet med politiet.  

Danmarks nationale reformprogram 2016

15 Marts 2016
Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien.

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016.

Kvinderådets bemærkninger til forslag til ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier.

25 Januar 2016

Kvinderådet kan ikke støtte forslaget. Vi mener, at en flytning af DIIS til Århus vil forringe vores og andre NGOers mulighed for at drage den fulde nytte af DIIS' formidling af forskning og viden på områder, der er vigtige for os.

Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

16 November 2015

 

Kvinderådets høringssvar vedr.Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold