høringssvar

Lov om barseludligning

17 Marts 2011
Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (udskydelse af revisionsfristen)

Kvinderådet finder det utilfredsstillende, at revisionen af barseludligningsloven nu igen foreslås udsat, og vi kan derfor ikke støtte forslaget.

Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love

12 Oktober 2010
Kvinderådet finder det positivt, at regeringen har valgt at etablere et uafhængigt organ, der skal fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af kvinder og mænd samt bistå personer, der klager over forskelsbehandling. Det er en gennemførelse af forpligtelserne i ligebehandlingsdirektivet (2006/54/EF) og ligestillingsdirektivet 2004/113/EF.

Vi mener imidlertid, at regeringen med den valgte løsning er for uambitiøs i forhold til at give ligestilling mellem kvinder og mænd et tiltrængt løft.

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

27 September 2010
Høring over forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Kvinderådet kan tilslutte sig den foreslåede ændring of loven, som indebærer at revisionsbestemmelsen falder bort.

Den væsentligste ændring, der blev vedtaget i 2009, var skærpelsen af bestemmelsen vedr. kønssammensætning i offentlige udvalg mv. Det har vist sig, at skærpelsen har virket efter hensigten, og det er efter Kvinderådets opfattelse et af de rigtige skridt på vejen til øget ligestilling af mænd og kvinder.

Kvinderådets høringssvar vedr. ægteskabslovgivning L 123, B 122 og B 123.

18 Maj 2010
Kvinderådets holdning til de tre forslag er positiv, og vi ønsker at støtte bestræbelserne på at ligestille homoseksuelle og heteroseksuelle par.

Vi har noteret os, at L123 indebærer ligestilling mellem gifte medmødre og gifte fædre, hvilket vi som kvindeorganisation kun kan bifalde.

Vi vil i øvrigt henvise til det fyldige høringssvar fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, som vi har haft anledning til at læse.

Venlig hilsen

Randi Iversen
forkvinde
Kvinderådet 

Kvinderådets høringssvar vedr. prostitutionsbegreber

18 Maj 2010
Kvinderådet fremsender hermed kommentarer til høringsdokumentet vedr. afklaring af prostitutionsbegreber. Kvinderådet er ikke at finde på listen over høringsparter, og dette høringssvar er derfor kommet i stand, efter at vi selv har henvendt os til begrebskonsulenten og udtrykt vores forundring over ikke at være høringspart.

Overordnet mener Kvinderådet, at kommissoriet er baseret på en fejlagtig forestilling om, at man gennem "politisk neutral sprogbrug" kan skabe "fælles begrebsforståelse".

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold