høringssvar

Kvinderådets bidrag til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.

16 Juni 2011
I høringsrunden forud for vedtagelsen af lov om Ligebehandlingsnævnet påpegede Kvinderådet (29.01.2007), at vi anså forslaget som en minimumsløsning. Vi baserede især denne opfattelse på to forhold: Dels at det årlige budget var for småt bl.a. til at kunne rumme den nødvendige informationsindsats, dels at nævnet ikke var tiltænkt kompetence til aktivt at følge ligebehandlingen og tage sager op af egen drift (ombudsfunktion).

Vi mener fortsat, at dette udgør helt væsentlige begrænsninger af Ligebehandlingsnævnets funktion.

Danmarks Nationale Reformprogram

9 Maj 2011
Kvinderådet har modtaget og med interesse læst udkast til Danmarks Nationale Reformprogram.  Vi beklager den korte svarfrist på det omfattende materiale.

Indledningsvis vil Kvindeådet bemærke det slående fravær af ligestillings- og kønsperspektiver i reformprogrammet.

Lov om barseludligning

17 Marts 2011
Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (udskydelse af revisionsfristen)

Kvinderådet finder det utilfredsstillende, at revisionen af barseludligningsloven nu igen foreslås udsat, og vi kan derfor ikke støtte forslaget.

Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love

12 Oktober 2010
Kvinderådet finder det positivt, at regeringen har valgt at etablere et uafhængigt organ, der skal fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af kvinder og mænd samt bistå personer, der klager over forskelsbehandling. Det er en gennemførelse af forpligtelserne i ligebehandlingsdirektivet (2006/54/EF) og ligestillingsdirektivet 2004/113/EF.

Vi mener imidlertid, at regeringen med den valgte løsning er for uambitiøs i forhold til at give ligestilling mellem kvinder og mænd et tiltrængt løft.

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

27 September 2010
Høring over forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Kvinderådet kan tilslutte sig den foreslåede ændring of loven, som indebærer at revisionsbestemmelsen falder bort.

Den væsentligste ændring, der blev vedtaget i 2009, var skærpelsen af bestemmelsen vedr. kønssammensætning i offentlige udvalg mv. Det har vist sig, at skærpelsen har virket efter hensigten, og det er efter Kvinderådets opfattelse et af de rigtige skridt på vejen til øget ligestilling af mænd og kvinder.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold