høringssvar

Ligebehandling af mænd og kvinder

10 Februar 2009

Vedr. Høring om direktiv 2002/73/EF - ligebehandling af mænd og kvinder.

Kvinderådet er glad for muligheden for at kommentere på implementeringen af ligebehandling af kvinder og mænd i Danmark.

Udkast til lovforslag til ændring af barseludligningsloven

20 Januar 2009
Udligning af udgifter til barsel er, som det også fremgår af lovforslaget, medvirkende til at øge kønsligestilling på arbejdsmarkedet.

Kvinderådet mener på den baggrund, at det bør undersøges, hvorfor der er akkumuleret et stort overskud i barselsudligningsordningerne, hvilket fremgår af lovforslaget.

Det kunne skyldes, at mange arbejdsgivere ikke er tilstrækkeligt informerede om mulighederne for refusion, og derfor vil vi foreslå, at informationsindsatsen over for arbejdsgiverne forbedres.

Adoptionsloven og forskellige andre love

12 Januar 2009
Kvinderådet kan generelt støtte bestræbelserne på at ligestille par uanset seksuel orientering.

Vi finder det i den sammenhæng meget positivt, at lovforslaget indebærer ret til to ugers fravær ved fødsel for medmoderen.

Vi ser det også som et fremskridt, at alderskravet i forhold til bevilling af adoption nedsættes fra 25 til 18 år, samt at bevilling har virkning fra fødslen.

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (kønssammensætning i offentlige udvalg mv.)

19 November 2008
Kvinderådet har ved mange lejligheder påpeget, at kønssammensætningen i offentlige udvalg fortsat er skæv - på trods af ligestillingslovens bestemmelser om lige kønssammensætning. Et aktuelt eksempel er den regeringsnedsatte Forebyggelseskommission, hvor 7 af 10 medlemmer er mænd.

Vi er derfor helt enige i lovforslagets intention, nemlig at skabe en mere effektiv regulering af kønssammensætningen i offentlige udvalg mv.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold