I 2015 vedtog FNs medlemslande de såkaldte Sustainable Development Goals (forkortet SDGerne), på dansk FN’s Verdensmål

Tidsrammen er 2030, dvs. man skal være i hus med de mål man har sat sig i 2030! Målene er en slags pejlemærke for, hvad FN og alle medlemslandene er blevet enige om at arbejde henimod for at skabe en bæredygtig udvikling både menneskeligt og klima- og miljømæssigt. Verdensmålene består af 17 overordnede mål, der har fokus på hvert sit område – lige fra Afskaf fattigdom (mål 1) til Livet i havet (mål 14). Alle de 17 mål har undermål og indikatorer, der dels konkretiserer de noget storladne overskrifter og dels gør det muligt at måle om der gøres fremskridt.

”Vores område” ligestilling har sit helt eget mål – Mål 5, som hedder “Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder”. Dette konkretiseres i undermålene. Disse taler bl.a. om afskaffelse af alle former for vold mod kvinder og piger, at kvinder skal sikres fuld deltagelse i f.eks. politik og lovgivning der fremmer ligestilling. Der ligger også meget, der har med ligestilling at gøre under de andre mål, eksempelvis mål 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” der bl.a. drejer sig om ligeløn. Faktisk kan man tænke køn og ligestilling ind i næsten alle mål.

En væsentlig ting ved Verdensmålene er, at de både har en national og international dimension. Det synes vi er en stor styrke. Danmark er således forpligtet til både at arbejde for målenes implementering internt i Danmark og ude i verden. Det er vigtigt, for der er mange ting, vi stadig ikke er i mål med på ligestillingsområdet herhjemme.

Hvad gør vi?

Verdensmålene spiller utrolig godt ind i det arbejde, vi laver i Kvinderådet og som vi lige siden starten i 1899 har arbejdet for. Det gælder både den fortalerrolle vi altid har påtaget os og de konkrete aktiviteter vi igangsætter både herhjemme og i udlandet. Kvinderådets mange medlemsorganisationer er eksperter indenfor flere af de tematikker målene rejser som f.eks. vold mod kvinder, uligeløn og sundhed.

Et par konkrete eksempler på vores arbejde med målene:

– Vi arbejder gennem Globalt Fokus med fortalervirksomhed og en skyggerapport, hvor vi evaluerer hvad den danske regering har gjort for at realisere Verdensmålene både herhjemme og globalt.

– Gennem vores ”Stem flere kvinder ind” kampagner ved kommunalvalgene i 2009, 2013 og 2017 arbejder vi for lige repræsentation.

– Gennem samarbejder med organisationer i Marokko og Tunesien arbejder vi med omskæring (FGM) og vold mod kvinder.

– Vores repræsentanter i den Europæiske Kvindelobby arbejder med verdensmålene på europæisk plan.