background decorational logo flower

Kvinderådets høringssvar til Lov om ændring af barselsudligningsloven og barselsloven

Kvinderådets høringssvar til Lov om ændring af barselsudligningsloven og barselsloven (Regulering af bidragssatsen til barselsudligningsordningen og varslingsfrist for udskydelse af orlov) j.nr. 2022-4544

Kvinderådet har kun få bemærkninger til lovforslaget, som har til formål at ændre bidragssatsen fra 1.350 kr. til 1.300 kr. for barselsudligningsordningen på baggrund af indstilling fra bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Baggrunden er, at man ikke ønsker at akkumulere midler i fondene.

Vi har ingen forudsætninger for at vurdere, hvor det præcise niveau for bidragssatsen ligger. Dog er vi blevet gjort opmærksom på, at barselsudligningsloven ikke har forholdt sig til den øremærkning af orlov, der er sket i barselsloven. Det fremgår bl.a. af høringssvar fra Barsel.dk under lovbehandlingen af den nye barselslov[1].

Det har den konsekvens, at mor/mors arbejdsgiver vil kunne opbruge den lønrefusion, som forældrene har tilsammen. Dog med undtagelse af den del, der er øremærket far/medmors arbejdsgiver. I tilfældet med barsel.dk drejer det sig kun om 3 uger.

Barselsloven, derimod, øremærker 2 + 9 ugers orlov med dagpenge til hver forælder. Dvs. at far/medmødres arbejdsgivere i mange tilfælde vil stå uden adgang til lønrefusion i to måneder.

Det er derfor vores anbefaling, at perioden med lønrefusion i barselsudlignings-loven øremærkes tilsvarende øremærkningen i barselsloven. Først herefter mener vi, at man reelt kan vurdere, hvorvidt en regulering af bidragssatsen kan finde sted.

Det er også vores anbefaling, at man i forbindelse med en evt. yderligere øremærkning til begge forældre i barselsudligningsloven overvejer muligheden for at udvide den samlede periode med lønrefusion. Arbejdsgivere med mange kvindelige ansatte vil nemlig meget pludseligt og mærkbart kunne mærke denne omlægning af barselsrefusionen. Og vi frygter at det vil betyde mindre lyst til at ansætte kvinder i den fødedygtige alder. Igen bør dette overvejes, før bidragssatsen reguleres.

[1] https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L104/bilag/1/2516475.pdf