background decorational logo flower

Kvinderådets høringssvar til lovforslag om ændring af barselsloven

Kvinderådet hilser generelt lovforslaget velkommen; Kvinderådet har længe være tilhænger af en ligestillet barselsmodel, som alle vores nordiske naboer har og som har ført til en bedre deling af orloven i de lande.

En lige, individuel ret til fravær og betalt orlov til hver forælder er vigtig for fædres reelle adgang til orlov. Det er vigtigt for mødres position på arbejdsmarkedet. Ligesom det er vigtigt for børn at opbygge stærke relationer til alle sine forældre.

Derfor er det også enormt positivt, at regnbuefamilier (sociale forældre) omfattes af barselsloven og at nære pårørende i tilfælde med soloforældre også får adgang til orlov.

Kvinderådet har dog en overordnet bekymring, som går på, at selvstændige er ikke omfattet af de nye regler om øremærkning, der følger af EUs orlovsdirektiv.

For os at se er ligestilling og en mere lige deling af orloven vigtig i alle familier. Særligt fædre med egen virksomhed er kendetegnet ved at tage meget kort orlov (15 -20 dage for dem, der tager orlov) [1]. Deres korte orlov har tidligere hængt sammen med, at den økonomiske kompensation under orlov har været for lav. Men det har en barselsfond for selvstændige siden 1. januar 2021 ændret på. Der burde derfor ikke være noget til hinder for, at fædre med egen virksomhed også får egen øremærket orlov, selvfølgelig med mulighed for fleksibel afholdelse.

I Kvinderådet mener vi, at det er et uheldigt signal at sende ift. køn og ligestilling, at selvstændige erhvervsdrivende er omfattet af barselslovens regler, når det handler om mor (§6 og §7), men ikke, når øremærkningen også omhandler den anden forælder. Underforstået: Kvinder, der har egen virksomhed, godt kan tage orlov, hvorimod mænd med egen virksomhed, ikke kan.

I vores optik bør mødre såvel som deres medforældre – uanset beskæftigelse – være omfattet af så grundlæggende regulering på arbejdsmarkedet, som barsel og orlov er. Forskellige regler skal ikke presse arbejdstagere på grundlæggende rettigheder og vilkår. Og heller ikke gøre arbejdsgivers økonomiske byrde ved at ansætte folk væsentlig højere, end fx ved at hyre freelancere, der – med dette lovforslag – ikke nødvendigvis forventes at holde orlov.

Det er Kvinderådets forhåbning, at selvstændige vil blive omfattet ved en kommende evaluering om 3 år.

Specifikke bemærkninger

Det er en bekymring, at retten til fravær forkortes med fire uger. Retten til fravær efter fødslen bliver med en ændret §7 forkortet med 4 uger fra 14 uger til 10 uger. Det giver mening ift. ikke at overimplementere EU’s graviditetsdirektiv. Men det er en forringelse af eksisterende fraværsret. Det bør overvejes, om de fire uger ikke kan lægges oveni forældrenes fraværsret ifm. forældreorlov. Som det fremgår på side 16 (afsnit 3.1.2) ændres der ikke på forældrenes ret til fravær i 32 uger hver (med mulighed for forlængelse til enten 40 uger eller 46 uger, hvis de er i beskæftigelse.

Det er en bekymring, at orlovsuger med barselsdagpenge i vid udstrækning skal holdes inden for det første år. Flere steder i landet er det svært at få ønsket pasning inden for et år: hvorfor det er vigtigt, at man kan tilrette og afholde en del af orloven – også efter barnet er fyldt 1 år. For forældre, der afholder orlov på deltid, er det også vigtigt, at en tilsvarende forlængelse problemfrit kan strække sig ud over barnets første år.

Der bør i vores optik være stor fleksibilitet i reglerne, da familier er forskellige. Vi forstår bekymringen ift. at nogle forældre (hvis retten gælder indtil barnets 9. år) kan benytte sig af en dobbeltret til orlov. Men det bør kunne løses på anden vis, end at begrænse fleksibiliteten så markant for alle.

Det er en bekymring, at retten til at udstrække barselsdagpengene, når fraværsperioden forlænges, afskaffes (s. 89 i bemærkningerne). Igen ser vi et stort behov for fleksibilitet ikke mindst som konsekvens af øremærkningen. Mange har i debatten om øremærket barsel været bekymret for, at børn kommer tidligere i institution end ønsket; Flere peger netop på den svenske model, hvor man kan strække orloven på nedsat ydelse (som minder meget om denne her mulighed).

Vi mener, at det er vigtigt at bevare denne mulighed, som også vil kunne gøre presset på daginstitutionerne mindre.

Endelig opfordrer Kvinderådet til:

  • At der laves en særlig og styrket vejledning af mødre, der er selvstændig erhvervsdrivende. Denne gruppe er omfattet af øremærkning for så vidt angår EUs graviditetsdirektiv, men kan jf §7a overdrage barselsorlov til far. De har også mulighed for at påbegynde orlov jf § 9 allerede i uge 3. Det kræver dog særskilt oplysning, også ift. at far/medmors arbejdsgiver skal varsles 4 uger forud for fødslen, hvis denne mulighed skal udnyttes.
  • At loven kommunikeres og forvaltes så enkelt og overskueligt så muligt. Og at det ikke forventes at forældre kender alle mellemregninger i loven. Der bør således ikke stilles krav om, at man skal varsle og kende til forskellige orlovstyper og redegøre for, hvilken orlov efter hvilken paragraf, der overdrages.

Vi ser frem til lovbehandlingen og en kommende evaluering.

Med venlig hilsen

Lise Johansen

Direktør

[1] Endelig rapport_100913 (bm.dk) s. 55