background decorational logo flower

Ligestilling i et nyt folketingsår

I dag åbner Folketinget for et nyt arbejdsår som også vil blive et valgår. Kvinderådet sender i den anledning dette brev til ligestillingsordførerne, for vi håber naturligvis, at de vil være med til at skabe forandringer på ligestillingsfronten nu og i fremtiden:

 

Kære Ligestillingsordfører

 

Her i Kvinderådet ser vi frem til et nyt folketingsår, og i den forbindelse vil vi gerne have lov til at sende dig vores bud på de vigtigste emner indenfor ligestillingspolitikken. Emner, som vi håber, vil sætte sit præg på dit arbejde og et kommende folketingsvalg.

 

Øremærket barsel til fædre

Med den nuværende barselsordning tager mor ca. 300 dage, mens far tager 30 dage. Den ulige fordeling af orloven forringer mødres tilknytning til arbejdsmarkedet og fædres tilknytning til familien. Samtidig viser undersøgelser, at kvinder taber 20% på lønnen, når de får børn.[1] Oplysning og kampagner om at fædre bør tage mere barsel er ikke nok til at udjævne denne ulighed.

 • Det er derfor nødvendigt med en mere lige fordeling af barselsorloven mellem forældrene og øremærket barsel til fædrene/den gravides partner.
 • Det skal sikres, at eneforsørgere og eneforældre ikke mister rettigheder, når barselsvilkårene ændres.

 

Skærpet fokus på seksuel chikane på arbejdsmarkedet

I løbet af 2018 har Kvinderådet holdt landsdækkende dialogmøder om seksuel chikane på arbejdsmarkedet for at indsamle civilsamfundets forslag til løsninger. Vi sender her nogle af dem:

 • Godtgørelsen skal øges til et sekscifret beløb. Vi betragter ikke beskæftigelsesministerens nuværende forslag om en øget godtgørelse som værende højt nok, blandt andet fordi seksuel chikane kan have et økonomisk efterspil for den krænkede, der som konsekvens af seksuel chikane i nogle tilfælde må sige op, sygemeldes eller har behov for behandling af angst, lavt selvværd osv.
 • Et ofte fremsat forslag på møderne var, at ansvaret for seksuel chikane på arbejdspladsen skal placeres hos arbejdsgiveren i form af indirekte objektivt arbejdsgiveransvar.
 • Der skal undervises i seksuel dannelse og etik i skoleårene. Børn er kommende lønmodtagere og for at skabe tryghed på arbejdsmarkedet – og i institutioner og i nattelivet – er det nødvendigt med en præventiv indsats rettet mod børn og unge. Det kan ske i form af undervisning om sexisme, seksuel chikane og om hvordan man omgås hinanden med respekt og forståelse for egne og andres grænser.

 

Offentlige stillinger skal som norm slås op som fuldtid

En analyse fra FOA viser, at 69 procent af stillingerne for social- og sundhedspersonalet er deltidsstillinger. Disse stillinger varetages ofte af kvinder, der mister indtjening og opsparing af pension.

 • Offentlige stillinger bør derfor som norm slås op som fuldtidsstillinger.

 

Handlingsplan for et mere kønsblandet uddannelsessystem og arbejdsmarked

Det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked er et af de mest kønsopdelte i verden. Her har vi en af årsagerne til det store løngab mellem mænd og kvinder. Et så kønsopdelt arbejdsmarked har konsekvenser for alle og det er nødvendigt med en målrettet indsats for at ændre de forhold. Ikke kun af hensyn til økonomien, men også af hensyn til de forskellige fagområder. En af de brancher, som hungrer efter kvinder, er IT-branchen. Der er blot 24 procent kvinder i it-branchen og endnu færre, når man skærer HR og administration væk. Det er et problem, da branchen generelt mangler arbejdskraft, og da det begrænser innovationsmulighederne for nye produkter.

 • Regeringen bør derfor udarbejde en handlingsplan med fastlagte mål og delmål for et mere kønsblandet uddannelsessystem og arbejdsmarked.

 

Ligeløn

Kvinderådet har i årtier haft fokus på den manglende ligeløn i Danmark. Institut for Menneskerettigheder fik i år lavet en analyse, der dokumenterer de store forskelle mellem mænd og kvinders indkomster. Det er forstemmende at læse konklusionen om, at ”set over et livsforløb har mænd en disponibel indkomst, der er mellem 17 og 29 pct. højere end kvinder med det samme uddannelsesniveau. (…) I kroner og ører drejer det sig om en forskel på op til 9 mio. kr. over livet.”[2]

 • Øremærket barsel til begge forældre kan være med til at nedbringe denne forskel.
 • Vi foreslår en model inspireret af den engelske ligelønsmodel indført i år, hvor virksomheder af en vis størrelse offentliggør nøgletal for aflønningen af mænd og kvinder. På den måde bliver forskellen synlig og det er muligt at skabe forandring.

 

Vold mod kvinder

Vold mod kvinder er ifølge WHO et globalt sundhedsproblem af epidemisk omfang. Politikerne skal arbejde for, at vold mod kvinder inddrages i FNs verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel) både i Danmark og internationalt. Samtidig bør man mere effektivt belyse de store samfundsmæssige omkostninger som vold mod kvinder medfører. I Kvinderådet ser vi med bekymring på, at der bliver talt og skrevet mindre og mindre om køn, når emnet er vold. Køn er et centralt element i at forstå, forebygge og intervenere i forhold til vold i nære relationer og de deraf følgende personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Det er derfor bekymrende, at der i Danmark aktuelt er en tendens til kønsneutralisering, når der bliver talt og skrevet om vold. Kvinderådet har yderligere flg. forslag til handling:

 • Nødvendigheden af en lovpakke og handlingsplan, der juridisk og socialfagligt definerer psykisk vold og som bl.a. sikrer ressourcer til uddannelse af politiet og får skabt et samarbejde ml. sociale myndigheder, sundhedsvæsenet og andre aktører.
 • Tal fra Socialstyrelsen viser, at krisecentrene over 4000 gange har afvist kvinder på grund af pladsmangel – afhjælpning af dette problem indgår ikke i Ligestillingsministerens handlingsplan. Kvinderådet mener, der bør afsættes flere midler til at sikre beskyttelse og behandling af voldsramte kvinder, ligesom vi mener, det er nødvendigt med en systematisk indsats mod partnerdrab og at den forebyggende behandling af voldelige mænd skal udvides og ikke bare være koncentreret i de tre største byer.

 

Lovgivning om samtykke og voldtægt

Kvinderådet har i løbet af 2018 haft særligt fokus på voldtægt og forslaget om en lov om samtykke ved sex. En lov vi går ind for. Tallene for voldtægt og dømte personer taler et tydeligt sprog om, hvorfor en lovændring er nødvendig. I 2017 blev der anmeldt 944 voldtægter og 54 person blev dømt for voldtægt.[3]

 • Lov om samtykke ved sex er nødvendigt.

 

Barselsfond til selvstændige/enkeltmandsvirksomheder

2017 blev året, hvor færrest kvinder – kun 8318 mod 23.628 mænd – fik CVR-nummer og etablerede virksomhed, viser tal fra Erhvervsstyrelsen. Det lave antal selvstændige kvinder bunder blandt andet i, at et liv som selvstændig i enkeltmandsejede virksomheder kan være uforeneligt med det at stifte familie – blandt andet på grund af økonomien.

 • Kvinderådet foreslår en barselsfond for selvstændige og enkeltmandsejede virksomheder, så de har råd til at gå på barsel og ikke stilles ringere end andre på arbejdsmarkedet.

 

Kvinderådet står naturligvis altid til rådighed for en god og konstruktiv snak om ligestilling – så du er altid velkommen til at kontakte os eller komme forbi vores sekretariat på Niels Hemmingsensgade, for ”uden ligestilling – intet demokrati”.

Du kan også læse mere om vores arbejde og aktiviteter på www.kvinderaadet.dk

Venlig hilsen

Nanna Højlund

 

 

[1] https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/03/det-koster-kvinder-20-procent-paa-loennen-at-faa-boern/

[2] https://menneskeret.dk/nyheder/maend-tjener-langt-mere-kvinder-loebet-liv

[3] https://www.dkr.dk/vold-og-voldtaegt/fakta-om-voldtaegt/