background decorational logo flower

Skyggerapport: NGO kritik af dansk indsats ift. FNs Verdensmål

Vi har sammen med 18 andre organisationer og de to store netværk for civilsamfundsorganisationer Globalt Fokus og 92-gruppen set på den danske indsats for at realisere FNs 17 bæredygtige Verdensmål (SDGerne). Det er der kommet en læsevenlig Skyggerapport ud af, hvor vi i Kvinderådet specielt har leveret inputs til mål 5 om ligestilling og mål 8 om anstændige jobs. Grønne organisationer som Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening har leveret viden og bedømt indsatsen indenfor de grønne mål som mål 14 (Livet i havet) og mål 15 (livet på land).

Da Verdensmålene både gælder ude og hjemme, er Danmark forpligtet til at arbejde for deres realisering internt i Danmark og gennem vores internationale engagement.

Fokus på vold mod kvinder og den manglende ligeløn

Sammen med Amnesty, Sex og Samfund og KULU rapporterer vi bl.a. om manglen på krisecenter pladser for voldsramte kvinder og det lave antal voldtæger der anmeldes i Danmark, ligesom vi minder om det stadig eksisterende løngab og den skæve fordeling af barselsorlov.

Vi roser Danmarks internationale indsats på området seksuelle og reproduktive rettigheder men anfører samtidig at der kunne være mere fokus og flere midler til tiltag for piger og kvinder der oplever kønsbaseret vold i krige og konflikter.

Læs Skyggerapport på Danmarks implementering af Verdensmålene.