background decorational logo flower

Kvinderådet bliver løbende hørt i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning og forskellige former for arbejde, der handler om kvinder og ligestilling

I den forbindelse afgiver vi høringssvar, som du kan læse nedenfor.

Høringssvar

Kvinderådets høringssvar til Udkast om lov om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager)

Kvinderådet hilser initiativet og udkastet til Lov om ændring i retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager) velkommen, og takker for høringsmuligheden. Det er et positivt skridt i den rigtige retning, at forurettede i straffesager så som de voldtægtssager, der har motiveret til denne lovændring, fremadrettet beskyttes bedre ift. at sikre en…

Kvinderådets høringssvar til Lov om ændring af barselsudligningsloven og barselsloven

Kvinderådets høringssvar til Lov om ændring af barselsudligningsloven og barselsloven (Regulering af bidragssatsen til barselsudligningsordningen og varslingsfrist for udskydelse af orlov) j.nr. 2022-4544 Kvinderådet har kun få bemærkninger til lovforslaget, som har til formål at ændre bidragssatsen fra 1.350 kr. til 1.300 kr. for barselsudligningsordningen på baggrund af indstilling fra bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Baggrunden…

Høringssvar om seksuel chikane (Ændring af lov om ligebehandling mv.)

Kvinderådets høringssvar til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser, der udmønter trepartsaftalen om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladserne. Kvinderådet finder det både positivt og nødvendigt, at Regeringen tager initiativer, der skal bekæmpe seksuel chikane. Seksuel…

Kvinderådets høringssvar til lovforslag om ændring af barselsloven

Kvinderådet hilser generelt lovforslaget velkommen; Kvinderådet har længe være tilhænger af en ligestillet barselsmodel, som alle vores nordiske naboer har og som har ført til en bedre deling af orloven i de lande. En lige, individuel ret til fravær og betalt orlov til hver forælder er vigtig for fædres reelle adgang til orlov. Det er…

Kvinderådets høringssvar om måltal (lov om ligestilling af kvinder og mænd)

Kvinderådet har haft forslaget til lovændringen om måltal og politik for kønssammensætningen i ledelse og bestyrelser for offentlige institutioner og virksomheder m.v.i høring hos vores medlemsorganisationer. Vi hilser generelt ændringerne af lov om ligestilling velkomne. Det er således positivt, at flere offentlige institutioner og virksomheder omfattes af reglerne. Det er positivt, at ændringerne betyder, at…

Globalt syd foto lille (1)

Stærke kvindeorganisationer, stærke demokratier

Kvinderådets input til ny udviklingspolitisk strategi. Det er NU, der skal sættes ind for ligestilling. Over hele verden har Coronapandemien haft ødelæggende konsekvenser for kvinder og deres ret til et liv uden vold, politisk organisering, adgang til SRSR og økonomisk frihed. De vigtige fremskridt, der er sket for kvinders ligestilling de sidste 25 år, risikerer…

Voldsobservatoriets høringssvar om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Høring over forslag til Lov om ændring af straffeloven (samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse). Sagsnummer 2019-731-0062 Det Nationale Voldsobservatorium (Voldsobservatoriet) – et netværk, der udgøres af 31 forskere, uafhængige eksperter og repræsentanter for interesseorganisationer med ekspert- og faglig viden om voldtægt og kønsbaseret vold – har med interesse læst Justitsministeriets forslag til lov om ændring af straffeloven (Samtykkebaseret…

Kvinderådets bemærkninger til høring vedr. lov om ændring af barselsudligningsloven

Kvinderådet hilser ændringerne af barselsudligningsloven velkomne. Det gør vi, fordi en barselsfond for selvstændige vil fjerne barrierer for kvindeligt iværksætteri. Samtidig vil den give mænd med egen virksomhed større incitament til at holde orlov, når de bliver fædre. Generelle bemærkninger Tal fra Erhvervsstyrelsen (2018) viser, at kun hver 4. iværksætter er kvinde. Særligt unge kvinder…

Det Nationale Voldsobservatoriums høringssvar til Straffelovrådet

Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet fremsender hermed sit høringssvar til Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.

billede logo

Kvinderådets høringssvar til ny voldtægtsbestemmelse

Kvinderådet takker for den fremsendte betænkning og muligheden for at indgive høringssvar til den. Vi henviser til høringssvar fremsendt af Det Nationale Voldsobservatorium, som vi fuldt ud tilslutter os. Vi anbefaler – ligesom Voldsobservatoriet – at spørgsmålet om samtykke bliver det centrale i den kommende voldtægtsbestemmelse, fremfor en frivillighedsbaseret bestemmelse. Ud over de betragtninger, som…

kvinderaadet-post-placehlder

Lovforslag vil forringe ligestilling af kvinder og mænd

Kvinderådet har afgivet høringssvar til Ligestillingsafdelingen under udenrigsministeriet om et udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser). Kvinderådet finder at ændringen vil forringe kommunernes arbejde med ligestilling. Læs lovudkastet her Høringssvar til ”Udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af…

kvinderaadet-post-placehlder

Høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet

4. januar 2019 sendte Kvinderådet et fælles høringssvar (se alle underskrivere nedenfor) med bemærkninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som i december 2018 sendte ”Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold)” i høring. Underskriverne finder det blandt andet bekymrende for den demokratiske proces, som en høringsproces…

Det Nationale Voldsobservatorium har sendt høringssvar til lovudkast om psykisk vold

Det Nationale Voldsobservatorium har skrevet et høringssvar til Justitsministeriet ang. lovforslag om psykisk vold. Her kan du læse høringssvaret i fuld længde.

kvinderaadet-post-placehlder

lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven

Kvinderådet har 21. september 2018 afgivet høringssvar i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets lovforslag om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven) – i forslaget er fokus på forbuddet mod seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane. Kvinderådet har sendt flg. svar: Høringssvar – Udkast…

kvinderaadet-post-placehlder

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018

Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien. Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018 som udsendt til Europakontaktudvalgets møde den 6. marts 2018. Resume I Det Nationale Reformprogram 2018 (NRP 2018), Danmarks bidrag til EU’s 2020 strategi, er målsætninger ikke opdelt på køn og man benytter sig ikke af indikatorsystemer der afspejler kønsspecifikke forskelle. Reformer og…

kvinderaadet-post-placehlder

Kvinderådets kommentarer til “Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020”

Kvinderådet takker for muligheden for at komme med forslag om initiativer i forbindelse med ”Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020. Vi ønsker at støtte det nordiske samarbejde og vil i den forbindelse gøre opmærksom på følge områder, som Kvinderådet har særligt fokus på: Punkt 1: Framtidens arbetsliv och tilväxt”. Kvinderådet arbejder aktivt for en mere lige fordeling…