Kvinderådet arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling

Kvinderådet er historien om at gøre det umulige muligt. Vi blev stiftet i 1899 som talerør for danske kvinder internationalt og har sidenhen været en vigtig driver for kvinders valgret og rettigheder og ligestilling i Danmark.

Kvinderådet er en paraplyorganisation, der i dag består af 42 forskellige samfundsorganisationer. Sammen arbejder vi for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at fremme ligestilling, nationalt og internationalt.

Organisationen

Den øverste myndighed er repræsentantskabet. Hvert medlemsorganisation har ret til at udpege tre delegerede. Repræsentantskabet mødes to gange om året: i foråret til generalforsamling og om efteråret til repræsentantskabsmøde.

Generalforsamlingen vælger forkvinde, 1. og 2. næstforkvinde og de øvrige styrelsesmedlemmer.

Styrelsen har i alt 16 medlemmer. Styrelsen mødes en gang om måneden. Her diskuteres aktuelle kvindepolitiske emner, Kvinderådets arbejde i råd og udvalg, nationalt og internationalt samarbejde, og styrelsen tager initiativ til udadvendte aktiviteter.

Den daglige ledelse udgøres af forkvinderne.

Kvinderådet har et mindre sekretariat, som betjener styrelsen, faciliterer diverse netværk, formidler Kvinderådets politik til politikere, medier, medlemsorganisationer og tager sig af henvendelser til Kvinderådet.

Visionen

Kvinderådet ønsker et bæredygtigt samfund, hvor ligestilling er en grundlæggende værdi for demokratiet; Hvor alle mennesker har lige rettigheder og muligheder og lige vilkår politisk, socialt og økonomisk og fuldt ud udfolder deres frihed og potentiale.

Missionen

Kvinderådet arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at fremme ligestilling nationalt og internationalt.

Det gør vi ved at:

Påvirke og udfordre den politiske debat om ligestilling og kvinders rettigheder og vilkår.

Koordinere krav fra medlemsorganisationerne.

Søge indflydelse gennem råd og udvalg

Danne ramme om erfaringsudveksling, videndeling og netværk blandt medlemmerne

Skabe en national – og lokal – debat om ligestilling og kvinders rettigheder og vilkår

Afgive høringssvar og følge udviklingen i kvinders rettigheder og vilkår i Danmark

Repræsentere den danske kvindebevægelse internationalt

Og indgå partnerskaber der kan fremme ligestilling på tværs af grænser

Historie

1899

Oprettet under navnet Danske Kvinders Nationalråd. Rådet skal være samarbejdsforum for danske kvindeforeninger, og deltager som dansk afdeling under Council of Women i internationalt kvindepolitiske arbejde.

Under 1. Verdenskrig arbejder rådet som fredsmæglende forbindelsesled mellem nationalrådene i de krigsførende lande.

1934

Opretter Danske Kvinders Erhvervsråd, som blandt andet arbejder for gifte kvinders ret til at blive på arbejdsmarkedet og sikre at kvinder ikke forskelsbehandles på jobmarkedet.

Opretter under 2. Verdenskrig Danske Kvinders Samfundstjeneste, hvor tusindvis af kvinder over hele landet arbejder for at udnytte krigstidens sparsomme ressourcer.

Efter krigen etableres Danske Husmødres Forbrugerråd (bliver senere til Forbrugerrådet)

1946

Efter krigen oprettes FN, og Danske Kvinders Nationalråd deltager i årlige generalforsamlinger og forkvinde Bodil Begtrup er med til at bringe kvindesagen ind i forbundets arbejde.

1975

Ligestillingsrådet oprettes efter pres fra Danske Kvinders Nationalråd.

1988

Kvinderådet er en af drivkræfterne bag Nordisk Ministerråds kvindekonference Nordisk Forum i Oslo.

1995

Deltager i FNs Kvindekonference i Beijing, hvor 189 regeringer vedtager Beijing-handlingsplanen (Beijing Declaration and Platform for Action).

1999

Danske Kvinders Nationalråd skifter navn til Kvinderådet.

2014

Medarrangør af Nordisk Forum i Malmø.

2015

Kvinderådet afholder i samarbejde med Indgreb den feministiske debatfestival Talk Town.