Kvinderådets vedtægter

Nedenfor kan du læse mere om Kvinderådets vedtægter

Vedtægter

§ 1. Kvinderådets formål

Kvinderådet har til formål:
1. At virke som samlende organ for de tilsluttede organisationer til styrkelse af samarbejdet mellem kvinder og til varetagelse af fælles opgaver.

2. At medvirke til at varetage kvinders rettigheder og deres sociale, faglige, økonomiske og kulturelle interesser, samt at stimulere kvinder til aktivitet og ansvar i samfundet.

3. At repræsentere de tilsluttede organisationer som samlende organ overfor regering, folketing, offentlige myndigheder m.v. samt i nationale og internationale organisationer. Kvinderådet er neutral i partipolitisk henseende.

§ 2. Kvinderådet og de tilsluttede organisationer

1. Kvinderådet har ikke ret til at blande sig i en tilsluttet organisations interne anliggender.

2. Spørgsmål, der er af særlig interesse for enkelte organisationer, skal forelægges disse, inden afgørelser træffes.

§ 3. Optagelseskriterier

1. Danske kvindeforeninger eller organisationer, som ledes af kvinder eller af kvinder og mænd i fællesskab, og som arbejder for sociale, politiske, faglige, kunstneriske, videnskabelige eller humanitære formål, og som kan tilslutte sig Kvinderådets formål, kan optages i Kvinderådet.

1.1. Foreninger eller organisationer, der drives i erhvervsmæssigt øjemed, kan dog ikke optages.

2. Enhver forening eller organisation, som ønsker at tilslutte sig Kvinderådet, må indgive begæring til Kvinderådets styrelse samt vedlægge love, vedtægter el. lign.

3. Afgørelsen træffes af Kvinderådets repræsentantskab på den årlige generalforsamling (jfr. § 6 og § 7). Beslutning om optagelse kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

4. Enkeltpersoner kan i ganske særlige tilfælde optages som enkeltmedlemmer eller æresmedlemmer. Begæring om optagelse indgives til Kvinderådets styrelse og afgørelse træffes efter reglerne i denne paragrafs stk. 3.

§ 3A. Støttemedlemmer

Enkeltpersoner, der kan tilslutte sig Kvinderådets formål jfr. § 1, kan tegne sig for et støttemedlemskab. Medlemskabet giver adgang til at modtage Kvinderådets informationsmaterialer og invitationer til offentlige møder. Støttemedlemmer har ikke ret til at deltage i generalforsamlingen, men kan deltage i temamødet inden generalforsamlingen. Støttemedlemmer kan deltage i det årlige repræsentantskabsmøde, der ikke er generalforsamling, med taleret men uden stemmeret.

§ 4. Kontingent

En tilsluttet organisation betaler et årskontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kvinderådets styrelse kan i særlige tilfælde nedsætte kontingentet for enkelte organisationer. Enkeltmedlemmers og støttemedlemmers kontingent fastsættes ligeledes på generalforsamlingen.

§ 5. Kvinderådets ledelse

1. Kvinderådets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 3 – til Kvinderådet anmeldte – delegerede fra hver tilsluttet organisation samt Kvinderådets styrelse.

1.1. De delegerede kan om fornødent møde ved suppleant, suppleanter skal i så fald forud tilmeldes.

1.2. Stemmeberettigede er de delegerede og Kvinderådets styrelse. Hvert medlem af repræsentantskabet kan kun stemme i én egenskab og har kun én stemme.

1.3. Æresmedlemmer og enkeltmedlemmer har ret til at deltage i repræsentantskabet, dog uden stemmeret.

2. Kvinderådets daglige ledelse varetages af en styrelse på 16 medlemmer valgt på Kvinderådets generalforsamling (jfr. § 7 og § 8).

2.1. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlinger og beslutninger.

2.2. Styrelsen repræsenterer Kvinderådet udadtil og nedsætter udvalg efter behov.

2.3. Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af styrelsens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er forkvindens stemme afgørende.

3. Kvinderådet tegnes af forkvinden og i dennes forfald af 1. næstforkvinde subsidiært 2. næstforkvinde. Forkvinde, 1. næstforkvinde og 2. næstforkvinde vælges på Kvinderådets generalforsamling (jfr. § 7 og § 8).

§ 6. Repræsentantskabsmøder

1. Kvinderådets repræsentantskab afholder 2 møder årligt, hvoraf det ene tillige er Kvinderådets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i marts måned, mens det andet møde afholdes i efteråret.

2. Ekstraordinært møde afholdes, når styrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 4 tilsluttede organisationer kræver det.

3. Indkaldelse til ordinære møder skal sendes til samtlige medlemmer af repræsentantskabet med mindst 4 ugers varsel. Til ekstraordinært møde indkaldes med mindst 1 uges varsel.

4. Forslag, der skal behandles på de ordinære møder, herunder generalforsamlingen, skal være styrelsen i hænde 14 dage før mødet og skal være udsendt til repræsentantskabet senest 8 dage før mødet (jfr. dog § 8 stk. 3.1.).

5. Mødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte delegerede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer (jfr. tillige § 3, § 11 og § 12).

6. Ved valg sker afstemning skriftligt. I andre tilfælde sker afstemningen skriftligt, når styrelsen bestemmer det, eller det kræves af mindst 3 medlemmer af repræsentantskabet.

§ 7. Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Beretning om Kvinderådets arbejde.

4. Godkendelse af regnskab.

5. Fremlæggelse af budget til orientering.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af forkvinde / 1. og 2. næstforkvinde.

8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af revisorer og suppleanter for disse.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

§ 8. Valg af styrelse og forkvinder

1. Valg sker ved skriftlig afstemning.

2. Forkvinde, 1. næstforkvinde og 2. næstforkvinde samt øvrige styrelsesmedlemmer og suppleanter vælges direkte af generalforsamlingen.

3. Kandidater skal indstilles af deres medlemsorganisationer

4. Kandidatforslag skal være styrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal være udsendt til repræsentantskabet senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.1. Kandidatforslag til ordinære styrelsesposter og suppleanter fremsat af andre end styrelsen kan dog underkastes afstemning, selvom de først fremsættes på generalforsamlingen.

5. Styrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen, dog skal enten forkvinden eller 1. næstforkvinde samt mindst 5 øvrige styrelsesmedlemmer være på valg hvert år

6. Der vælges 3 suppleanter opstillet på en suppleantliste. Valg af suppleanter foregår efter valg af ordinære styrelsesmedlemmer. Alle medlemsorganisationer kan opstille kandidater på suppleantlisten. Dog kan en valgt suppleant kun indtræde i styrelsen, såfremt suppleantens medlemsorganisation ikke allerede er repræsenteret i styrelsen. Suppleant indtræder som ordinært styrelsesmedlem ved et styrelsesmedlems langvarige forfald eller udtræden af styrelsen. Styrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for brug af suppleanter.

§ 9. Regnskab

Kvinderådets regnskabsår er kalenderåret.

§ 10. Udmeldelse

Udmeldelse af Kvinderådet skal ske skriftligt til Kvinderådets styrelse og træder i kraft fra det følgende regnskabsårs begyndelse. Medlemskab ophører, hvis en organisation ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab i § 3 stk. 1, eller hvis en organisation eller et enkeltmedlem har været i kontingentrestance i 3 år.

§ 11. Eksklusion

1. Organisationer eller enkeltmedlemmer, der modarbejder Kvinderådets formål (jfr. § 1) kan ekskluderes af Kvinderådet. Spørgsmål om eksklusion af en organisation eller et enkeltmedlem skal forelægges på det første ordinære eller ekstraordinære møde i repræsentantskabet, og udelukkelse kan kun ske, dersom 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

2. Støttemedlemmer, der modarbejder Kvinderådets formål (jfr. §1), kan slettes ved beslutning truffet af 2/3 af styrelsens medlemmer.

§ 12. Opløsning af Kvinderådet

Til vedtagelse af forslag om ophævelse af Kvinderådet kræves beslutning på 2 på hinanden med lovlig varsel indkaldte repræsentantskabsmøder (jfr. § 6). Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede delegerede stemmer derfor. På det sidst afholdte møde skal der træffes bestemmelse om den eventuelle formues anvendelse. Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv., som er hjemmehørende her i landet og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

– vedtaget på generalforsamlingen marts 2009