background decorational logo flower

Kvinderådets vedtægter

1. Kvinderådets navn og hjemsted

Kvinderådet blev dannet i 1899 som Danske Kvinders Nationalråd.

Kvinderådet har hjemsted i København.

 

2. Kvinderådets formål

Kvinderådets formål er at:

 1. fremme ligestilling mellem kønnene, både i Danmark og gennem internationalt samarbejde
 2. fremme kvinders politiske, økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og reproduktive rettigheder
 3. fremme lige repræsentation og kvinders fulde deltagelse i hele samfundet, herunder:
 • på arbejdsmarkedet og i uddannelse
 • i demokratiet, det offentlige rum, medierne og lovgivningen
 • i ledelse og beslutningstagning
 • i videnskab, kunst og kulturliv
 1. repræsentere medlemsorganisationerne som samlende organ over for regering, folketing, offentlige myndigheder m.v. samt i nationale og internationale sammenhænge.

 

Kvinderådet er neutralt i partipolitisk henseende.

 

3 Kvinderådet og medlemsorganisationer

 1. Kvinderådet kan ikke blande sig i en medlemsorganisations interne anliggender.
 2. Spørgsmål, der er af særlig interesse for enkelte organisationer, skal forelægges disse, inden afgørelser træffes

 

4. Medlemskab

 1. Danske kvindeforeninger eller organisationer, som ledes af kvinder eller af kvinder og mænd i fællesskab, og som arbejder for sociale, politiske, faglige, kunstneriske, videnskabelige eller humanitære formål, og som kan tilslutte sig Kvinderådets formål, kan optages i Kvinderådet. Medlemsorganisationer skal til stadighed leve op til de i § 4 stk. 1 beskrevne kriterier for medlemskab.
  • Foreninger eller organisationer, der drives i erhvervsmæssigt øjemed, kan dog ikke optages.
 2. Enhver forening eller organisation, som ønsker at blive medlem af Kvinderådet, må ansøge til Kvinderådets styrelse og skal vedlægge love/vedtægter, et underskrevet regnskab for eksisterende foreninger eller for nye foreninger et budget, samt information om medlemsstørrelse. Styrelsen kan dispensere for krav til budget og regnskab i konkrete situationer.
 3. Afgørelsen træffes af Kvinderådets repræsentantskab. Beslutning om optagelse kræver tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

 

4A. Støttemedlemmer

 1. Enkeltpersoner, der kan tilslutte sig Kvinderådets formål jfr. § 1, kan blive støttemedlemmer. Medlemskabet giver adgang til at modtage Kvinderådets informationsmaterialer og deltage i alle medlemsaktiviteter. Støttemedlemmer kan også deltage på generalforsamlingen med taleret men uden stemmeret og valgbarhed.
 2. Netværk (dvs. organisationer uden vedtægter og faste repræsentanter), der kan tilslutte sig Kvinderådets formål jfr. § 1 kan også blive støttemedlemmer af Kvinderådet og deltage med én person til Kvinderådets aktiviteter (uden stemmeret og valgbarhed). Generalforsamlingen kan fastsætte et særligt kontingent for sådanne netværk jfr. §4

 

5. Kontingent

En medlemsorganisation betaler et årskontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kvinderådets styrelse kan i særlige tilfælde nedsætte kontingentet for enkelte organisationer. Støttemedlemmers kontingent fastsættes ligeledes på generalforsamlingen.

 

6. Kvinderådets ledelse

 1. Kvinderådets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 3 delegerede fra hver tilsluttet organisation samt Kvinderådets styrelse.
  • Stemmeberettigede er de til Kvinderådet anmeldte delegerede og Kvinderådets styrelse. Hvert medlem af repræsentantskabet kan kun stemme i én egenskab og har kun én stemme.
  • Støttemedlemmer har ret til at deltage i repræsentantskabet, dog uden stemmeret og valgbarhed.
 2. Kvinderådets ledelse, under ansvar overfor repræsentantskabet, varetages af en styrelse på max 16 medlemmer valgt på Kvinderådets generalforsamling (jfr. § 8 og § 9). Kvinderådets direktør har den daglige ledelse, under ansvar overfor styrelsen og repræsentantskabet.
  • Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og laver referat over beslutninger, som kan rekvireres af alle medlemsorganisationer og støttemedlemmer.
  • Styrelsen repræsenterer Kvinderådet udadtil og nedsætter udvalg efter behov.
  • Styrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af styrelsens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er forkvindens stemme afgørende.
  • Styrelsen har det overordnede ansvar for foreningens økonomi inden for de af generalforsamlingens fastsatte rammer.
 3. Kvinderådet tegnes af forkvinden og i dennes forfald af 1. næstforkvinden subsidiært 2. næstforkvinde.
  • I tilfælde af varigt forfald for forkvinden, konstitueres 1. næstforkvinden frem til den generalforsamling, hvor førstnævntes periode ophører.

 

7. Generalforsamling og repræsentantskabsmøde

 1. Kvinderådets repræsentantskab afholder 2 møder årligt, hvoraf det ene tillige er Kvinderådets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i første halvår, mens det andet repræsentantskabsmøde afholdes i andet halvår.
 2. Ekstraordinært generalforsamling afholdes, når styrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 4 stemmeberettigede organisationer kræver det.
 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling og repræsentantskabsmøde skal sendes til samtlige medlemsorganisationer med mindst 4 ugers varsel. Til ekstraordinært møde indkaldes med mindst 1 uges varsel.
 4. Forslag, der skal behandles på repræsentantskabets møder, herunder generalforsamlingen, skal være styrelsen i hænde 14 dage før mødet og skal være udsendt til repræsentantskabet senest 8 dage før mødet (jfr. dog § 8 stk. 4.1.).
 5. Mødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte delegerede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer (jfr. tillige § 3, § 11 og § 12).
 6. Ved valg sker afstemning skriftligt. I andre tilfælde sker afstemningen skriftligt, når styrelsen beslutter det, eller det kræves af mindst 3 medlemmer af repræsentantskabet.
 7. Styrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
  • Styrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling.
  • Styrelsen skal gøre Kvinderådets medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

8. Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Beretning om Kvinderådets arbejde
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af forkvinde / 1. og 2. næstforkvinde
 8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisorer og suppleanter for disse
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt.

 

9. Valg af styrelse og forkvinder

 1. Forkvinde og næstforkvinder samt øvrige styrelsesmedlemmer og suppleanter vælges direkte af generalforsamlingen
 2. Valg sker ved skriftlig afstemning, med mindre at antallet af kandidater svarer til antallet af ledige poster. I dette tilfælde foretages der ikke nogen afstemning. Valg sker ved sideordnet opstilling. Hver stemmeberettiget kan stemme på max det antal kandidater, som der er ledige poster til. Forud for afstemning oplyses der, hvor mange ledige poster, der skal stemmes om.
  • Forkvinde vælges i ulige år, og 1. og 2. næstforkvinder vælges i lige år. Valg til forkvinde, 1. næstforkvinde og 2. næstforkvinde afvikles separat, så resultatet af forudgående valg er kendt, inden der stemmes om næste post. Er der kun opstillet én kandidat, anses den pågældende for valgt uden afstemning. Er der opstillet mere end én kandidat, stemmes der i første omgang om samtlige kandidater, idet hvert stemmeberettiget medlem af forsamlingen kan afgive én stemme. Opnår en kandidat herved flere stemmer end samtlige andre kandidater tilsammen, er vedkommende valgt. I modsat fald udgår den kandidat, der har opnået færrest stemmer, hvorefter der stemmes på ny, indtil valg har fundet sted. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
 3. Kandidater skal indstilles af deres medlemsorganisationer
 4. Kandidatforslag skal være styrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal være udsendt til repræsentantskabet senest 8 dage før generalforsamlingen.
  • Kandidatforslag til ordinære styrelsesposter og suppleanter fremsat af andre end styrelsen kan dog underkastes afstemning, selvom de først fremsættes på generalforsamlingen.
 5. Styrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen
 6. Der vælges 3 suppleanter opstillet på en suppleantliste. Valg af suppleanter foregår efter valg af ordinære styrelsesmedlemmer. Alle medlemsorganisationer kan opstille kandidater på suppleantlisten. Dog kan en valgt suppleant kun indtræde i styrelsen, såfremt suppleantens medlemsorganisation ikke allerede er repræsenteret i styrelsen. Suppleant indtræder som et ordinært styrelsesmedlem ved et styrelsesmedlems langvarige forfald eller udtræden af styrelsen. Styrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for brug af suppleanter.

 

10. Regnskab

Kvinderådets regnskabsår er kalenderåret.

 

11. Udmeldelse

Udmeldelse af Kvinderådet skal ske skriftligt til Kvinderådets styrelse og træder i kraft fra det følgende regnskabsårs begyndelse. Medlemskab ophører, hvis en organisation ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab i § 3 stk. 1, eller hvis en organisation eller et støttemedlem har været i kontingentrestance i 3 år.

 

12. Eksklusion

Bliver styrelsen opmærksom på medlemsorganisationer eller støttemedlemmer, der modarbejder Kvinderådets formål (jfr. § 2), eller agerer på en måde, der skader Kvinderådets arbejde, kan disse ekskluderes af Kvinderådet. Spørgsmål om eksklusion af en medlemsorganisation skal forelægges på det første ordinære eller ekstraordinære møde i repræsentantskabet, og udelukkelse kan kun ske, dersom 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

 

13. Opløsning af Kvinderådet

Til vedtagelse af forslag om ophævelse af Kvinderådet kræves beslutning på 2 på hinanden med lovlig varsel indkaldte repræsentantskabsmøder (jfr. § 6). Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer derfor. På det sidst afholdte møde skal der træffes bestemmelse om den eventuelle formues anvendelse. Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv., som er hjemmehørende her i landet og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 26. september 2023

Forkvinde                                                                   Konstitueret direktør

Maria Jose Landeira Østergård                                    Anna Berg