background decorational logo flower

Det Nationale Voldsobservatorium er en ekspertgruppe om vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium har i alt 26 medlemmer – både individuelle eksperter på kønsbaseret vold og repræsentanter for organisationer, der arbejder med voldsramte kvinder. Formålet med Det Nationale Voldsobservatorium er at samle viden og erfaringer om vold mod kvinder, samt at overvåge udviklingen og Danmarks indsats for at bekæmpe volden. Læs kommissoriet her.

Det Nationale Voldsobservatorium har eksisteret siden 1997 og er tilknyttet det Europæiske Voldsobservatorium, der på EU plan arbejder for at udveksle erfaringer og indsamle viden, samt kortlægge EU-landenes indsats ift. bekæmpelse af vold mod kvinder. Kvinderådet er repræsenteret i Det Europæiske Voldsobservatorium af Anja Radeka fra Dansk Kvindesamfund.

Nyheder

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium

Kvinderådets styrelse har netop foretaget udpegningen af medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2024-2027. Der er blevet udpeget i alt 25 medlemmer, som er enten repræsentanter for organisationer eller individuelle eksperter. Over de kommende tre år skal Voldsobservatoriets medlemmer fortsat sikre, at den danske indsats imod kønsbaseret vold styrkes, og at vi i Danmark…

Kvinderådets høringssvar til Udkast om lov om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager)

Kvinderådet hilser initiativet og udkastet til Lov om ændring i retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager) velkommen, og takker for høringsmuligheden. Det er et positivt skridt i den rigtige retning, at forurettede i straffesager så som de voldtægtssager, der har motiveret til denne lovændring, fremadrettet beskyttes bedre ift. at sikre en…

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2024-2027

Kvinderådet foretager nu en udpegning af medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2024-2027. Kvinderådets styrelse udpeger medlemmer i deres egenskab af at være eksperter inden for området vold mod kvinder. Det skal sikres en bred repræsentation af eksperter blandt medlemmerne af Det Nationale Voldsobservatorium. Både inden for forskellige kategorier; a) Forskning og dokumentation om…

Det Nationale Voldsobservatoriums skyggerapport til GREVIO

Europarådets ekspertgruppe til Istanbulkonventionen, GREVIO, har netop offentliggjort en skyggerapport, som Kvinderådet har udgivet sammen med en række andre aktører og organisationer, der arbejder med at forebygge og  bekæmpe kønsbaseret vold. Skyggerapporten er udarbejdet af Det Nationale Voldsobservatorium, som koordineres af Kvinderådet. I rapporten kommer Voldsobservatoriet med anbefalinger til, hvordan Danmark skal foretage foranstaltninger til at…

Voldsobservatoriets høringssvar om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Høring over forslag til Lov om ændring af straffeloven (samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse). Sagsnummer 2019-731-0062 Det Nationale Voldsobservatorium (Voldsobservatoriet) – et netværk, der udgøres af 31 forskere, uafhængige eksperter og repræsentanter for interesseorganisationer med ekspert- og faglig viden om voldtægt og kønsbaseret vold – har med interesse læst Justitsministeriets forslag til lov om ændring af straffeloven (Samtykkebaseret…

Kronik: Voldtægtslov skal baseres på samtykke. Frivillighed er ikke nok

Af Det Nationale Voldsobservatorium (Kronik bragt i Altinget 26. juni 2020)  Justitsminister Nick Hækkerup har udbedt sig en tænkepause i forhandlingerne om en ny lovgivning om voldtægt. Flertallet for en lov baseret på samtykke er ellers på plads. Det samme er opbakningen fra Statsminister Mette Frederiksen. Som national ekspertgruppe inden for voldsområdet – herunder seksuel vold…

Nye medlemmer af det Nationale Voldsobservatorium

Kvinderådets styrelse har udpeget i alt 30 medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023.

Det Nationale Voldsobservatoriums høringssvar til Straffelovrådet

Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet fremsender hermed sit høringssvar til Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium

Da der netop er sket udpegning til det Europæiske Voldsobservatorium, foretager Kvinderådet også en udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023 nu.

Det Nationale Voldsobservatorium har sendt høringssvar til lovudkast om psykisk vold

Det Nationale Voldsobservatorium har skrevet et høringssvar til Justitsministeriet ang. lovforslag om psykisk vold. Her kan du læse høringssvaret i fuld længde.

Brev til justitsministeren

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd.

Voldsobservatoriets udtalelse om gensidig vold

Vi er i Voldsobservatoriet bekymrede over, at opdragsgiver til rapporten, ligestillingsminister Karen Ellemann, ikke offentligt retter de misforståelser, som rapporten har givet anledning til. Rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder.

Ny forskning om anmeldelser af seksuelle overgreb

Læs undersøgelsen ”Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb” Læs undersøgelsen “Ofres oplevelse ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet”

Digital vold mod kvinder i de nordiske lande

Rapport om digital vold mod kvinder i de nordiske lande, se rapporten her

Ny NIKK rapport

Ny rapport kortlægger had og trusler på nettet i Norden, link til rapporten

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser, link til rapport.