background decorational logo flower

Kvinderådets høringssvar til Udkast om lov om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager)

Kvinderådet hilser initiativet og udkastet til Lov om ændring i retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager) velkommen, og takker for høringsmuligheden. Det er et positivt skridt i den rigtige retning, at forurettede i straffesager så som de voldtægtssager, der har motiveret til denne lovændring, fremadrettet beskyttes bedre ift. at sikre en mere retfærdig sagsbehandling med bedre mulighed for at få deres sag prøvet. 

Det bemærkes, at forslaget er stillet af et samlet Folketing, hvilket peger på, at der på tværs af det politiske spektrum er sket positive fremskridt i synet på beskyttelsen af forurettede i straffesager vedrørende for eksempel voldtægt. Det er i Kvinderådets øjne et stort fremskridt, som blandt andet Loven om samtykke kan have været medvirkende til. Forslaget betragtes som endnu et vigtigt og nødvendigt skridt i retning af at sikre en bedre beskyttelse af forurettede i for eksempel sager om voldtægt. 

Hensynet til den forurettede 

Det fremgår af forslaget, at baggrunden for forlængelsen af omgørelsen i straffesager fra 2-4 måneder er baseret på: ”en afvejning mellem hensynet til den sigtede, hensynet til den forurettede og samfundets interesse i at sikre, at der sker retsforfølgelse, når der er grundlag for det.” I Kvinderådet anerkender vi betydningen af denne balance, og netop af den grund er der stort behov for at gennemføre denne lovændring, så vi fremadrettet kan undgå, at forurettede fratages muligheden for klageret i straffesager pga. fejl begået af de ansvarlige myndigheder.  

At der er behov for denne lovændring, skyldes, at hensynet til forurettede indtil nu ikke har været varetaget tilstrækkeligt i denne type af sager, og lovgivningen har således ikke hidtil ramt den rigtige balance imellem hensynet til ofret, sigtede og samfundet. Vi mener derfor ikke, som det fremgår, at forslaget forringer den sigtedes retsstilling. Det har i Kvinderådets øjne aldrig været en rimelig retsstilling eller balance af hensyn til forurettede, anklagede og samfundet, at den anklagede i dag i nogle tilfælde har kunnet undgå retsforfølgelse pga. myndigheders fejl.    

Reel beskyttelse af ofrene  

Selvom vi generelt bakker op om lovforslaget, lægger Kvinderådet vægt på, at hvis formålet er at sikre, at tidsfristerne fremadrettet overholdes i alle sager, så er det muligvis ikke nok at udvide klagefristen. Den manglende prioritering peger ind i mere grundlæggende ressourcemæssige problemer, der gør, at en forlænget frist muligvis ikke er nok til at løse problemet. Den formelle lovændring kan således ikke stå alene. For reelt at sikre forurettedes retssikkerhed fremadrettet, kræver det, at sagerne prioriteres højere hos de ansvarlige myndigheder.  

Sker det ikke, vil den formelle lovændring ikke reelt beskytte den forurettede. En lovændring er derfor ikke i sig selv nok. Det kræver, at der hos myndighederne er den tilstrækkelige kapacitet til at sagsbehandle til rådighed, samt at der via en digital-løsning eller lignende sikres, at det ikke vil være muligt at overskride tidsfristen, uden at dette varsles med notifikation hos den / de sagsbehandlere der sidder med sagerne. 

Opfølgende spørgsmål kan rettes til Kvinderådet, og vi står til rådighed for at uddybe.