background decorational logo flower

Kandidater til styrelsen

D. 26. marts skal der vælges 6 medlemmer til styrelsen.

Anja Radeka, genopstiller

Opstillet af Dansk Kvindesamfund

Med min baggrund som leder af vidensafdelingen hos Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, og leder af rådgivningstilbuddet StopChikane (rådgivning for voksne udsat for digitale krænkelser), har jeg bred viden om psykisk, fysisk og digital vold mod kvinder i Danmark. Denne viden vil jeg gerne vil bringe i spil Kvinderådets bestyrelsesarbejde og bidrage til kvindekampen, som en del af styrelsen.

Jeg mener, at afskaffelse af mænds vold mod kvinder er en forudsætning for ligestilling. Så længe vi lever i et samfund hvor sexisme eksisterer, og mænd overskrider kvinders grænser har kønsbaseret vold gode vækstbetingelser.

 

 

Birgitte Conradsen, genopstiller

Opstillet af BUPL

Næstformand i BUPL. Jeg genopstiller til Kvinderådets  styrelse, som jeg har siddet i de sidste 2 år.

BUPL er en organisation hvor 85 % af medlemmerne er kvinder og derfor ligger ligestilling og kvindepolitisk arbejde os meget på sinde.

Ligelønsproblematikken er meget højt prioriteret hos BUPL, ligesom opgøret med den forskelsbehandling der ligger i honorering af arbejde på henholdsvis mande- og kvinde dominerede arbejdsområder.

Jeg ser Kvinderådet som en stærk og vigtig spiller på hele det kvindepolitiske område, hvor vi repræsenterer meget bredt, hvilket gør Kvinderådet mangfoldige og vidende på mange facetter.

Jeg håber at blive genvalgt til endnu en periode.

 

 

Cecilie Sværke Sommerlund

Opstillet af Socialdemokratiet

Jeg hedder Cecilie, og jeg håber at opnå jeres tillid til en plads i Kvinderådet. Jeg er 24 år gammel og bor i dag i København med min mand Pelle og vores datter Vera på 1 år. Mine barnefødder trådte jeg i Skive. Til dagligt læser jeg jura på Københavns Universitet. Jeg har været politisk aktiv, siden jeg var 13 år gammel, og ligestilling har altid været én af mine store drivkræfter. Og hvad er så den vigtigste ligestillingskamp? Dét spørgsmål bliver jævnligt stillet i den offentlige debat. For mig er det ikke muligt at give ét fyldestgørende svar. Verden over bliver abortrettigheder rullet tilbage, i Iran bliver demonstranter dræbt for at stå op for basale kvinderettigheder, og i Danmark er hvert fjerde drab et partnerdrab. Vigtigheden og alvoren af de tre massive ligestillingsproblematikker kan og skal ikke stilles op mod hinanden som et enten eller. De kampe skal kæmpes med samme iver og vilje – og så har jeg jo endnu ikke nævnt fx ligestilling på arbejdsmarkedet, repræsentation og opgøret med seksuelle krænkelser.

I forbindelse med den daværende overborgmester i Københavns afgang mærkede jeg selv, hvilken konsekvens det har at blande sig i den offentlige ligestillingsdebat – og hvad det betyder at insistere på, at seksuelle krænkelser ikke hører hjemme. Det kræver et stærkt verbalt selvforsvar, og netop dét kan Kvinderådet bidrage til.

Vi skal insistere på de svære debatter, og vigtigst af alt skal vi bidrage med løsninger og sætte handling bag ordene. Jeg stiller mig til rådighed som styrelsesmedlem i Kvinderådet, fordi jeg netop ønsker at bidrage til de vigtige kampe, Kvinderådet kæmper.

 

 

Edith Jakobsen

Opstillet af Djøf

Jeg har i knap 9 år arbejdet som arbejdslivspolitisk chef i Djøf. Her arbejder jeg bl.a. med vigtige dagsordener som den træge udvikling i kvinder i ledelse i Danmark, manglende ligeløn og forebyggelse af sexisme og seksuel chikane i arbejdslivet.  Jeg har bidraget til, at Djøf fortsat har en meget ambitiøs ligestillingspolitik.  

Som rådgiver i SF’s Folketingsgruppe (2001 – 2011) arbejdede jeg også med temaer som vold mod kvinder, prostitution mv. 

Jeg er 53 år og gift med Ole.  Vi bor i København K og har to børn på hhv. 18 og 16 år.

Figen Fener

Opstillet af Dansk Kurdisk Kvindeforening

Jeg er kurder fra Tyrkiet, og har boet i Danmark siden 1991.

Jeg har været aktivist siden 1997 i Kurdisk Forening. Jeg har siden 1998 været aktivist i Kurdisk Kvindeforening, som jeg har været medstifter af. Jeg har siddet i bestyrelsen siden da. Jeg har medvirket i mange forskellige projekter og har arbejdet meget med udsatte og voldsramte kvinder. Vi arbejder også internationalt.

Jeg ønsker at stille op til Kvinderådets bestyrelse, fordi kvindespørgsmålet kan vi løse i fællesskab. Jeg har store ambitioner og vil gerne sammen med bestyrelsen gøre en forskel.

Jeg tror, jeg er den rigtige kandidat at vælge til Kvinderådets bestyrelse, fordi jeg har stor erfaring i at arbejde med kvindespørgsmål. Jeg føler også, at jeg er en repræsentant for blinde og svagtseende kvinder, og jeg repræsenterer den kurdiske minoritet i Danmark.

Uddannelse og arbejde

Jeg har gået i folkeskole og forskellige mellemkurser, og jeg har studeret på Vestjysk Musikkonservatorium fra 2006 til 2009. Jeg studerede her etnisk musik og stemmerehabilitering.

Af helbredsmæssige årsager holdt jeg pause med arbejdslivet. Jeg blev førtidspensionist og blev ansat på Blindes Arbejde på særlige vilkår. På Blindes Arbejde blev jeg uddannet som væver med Diplom I 2020. Siden da har jeg været praktikantinstruktør.

Jeg taler flydende dansk, kurdisk og tyrkisk og taler en del grønlandsk. I al den tid, jeg har boet i Danmark, har jeg været udøvende musiker. Jeg har sunget til mange arrangementer og har været på turné i Europa sammen med kurdiske musikere.

 

 

Inge Henningsen, genopstiller

Opstillet af Feministisk Forandring

Mit bidrag til Kvinderådets arbejde er især viden om køn i forskningen og de højere uddannelser, men jeg har også i vidt omfang beskæftiget mig med køn og ligestilling i forhold til uddannelse og arbejdsmarked, samt arbejdet med mainstreamingstrategien i teori og praksis.

Som medlem af Kvinderådets styrelse har jeg deltaget i den nationale koordinering af Nordisk Forum 2014, og jeg var med til at udarbejde den afsluttende erklæring om Feministiske Anbefalinger og Krav. Jeg sidder aktuelt i den nordiske koordinationsgruppe, der er blevet oprettet i kølvandet på Nordisk Forum og er med til at organisere Kvinderådets danske opfølgning på Nordisk Forum. Derudover har jeg særligt været engageret i Kvinderådets arbejde i Kontaktudvalget for Europa 2020 strategien, der er et regeringsnedsat forum for interesseorganisationer og repræsentanter for kommunale og regionale myndigheder, der følger og forholder sig til EU’s vækststrategi ”Europa 2020”. Her har Kvinderådet udarbejdet en lang række forslag til, hvordan til Danmarks Nationale Reformprogram kan inkludere et kønsperspektiv. I den sammenhæng har jeg også har været Kvinderådets repræsentant i projektsamarbejdet, Fattigdomsalliancen. der arbejder for at fremme de demokratiske, sociale og grønne mål i Europa-2020 strategien.

Jeg har siden 2016 været suppleant til Den Europæiske Kvindelobbys Styrelse og deltager i den sammenhæng i den internationale arbejdsgruppe, hvis mål er at udarbejde strategier der kan fremme overgangen til en feministisk, bæredygtig økonomi byggende på lighed, velfærd, omsorg og samfundsmæssig retfærdighed. Videre deltager jeg i arbejdet i Voldsobservatoriet og udarbejdelse af skyggerapporter til CEDAW.

Aktuelt deltager jeg i Kvinderådets arbejde med at revidere og udvide data og statistikker om vold og overgreb mod kvinder.” Derudover har jeg i den sidste til beskæftiget mig med problemer omkring surrogasi og identitetspolitik.  Dette er arbejdsopgaver, som jeg håber at få lov til at følge op i den kommende periode som styrelsesmedlem i Kvinderådet.

Uddannelse og arbejde

Jeg er uddannet statistiker og var ansat på Københavns Universitet 1966-2007. I perioden 1996-2002 var jeg deltager i det tværrådslige forskningsprojekt: Køn i den Akademiske Organisation. Jeg var forkvinde for Kvinfos bestyrelse i 2002-2010. I 2003-04 var jeg Short Term Expert i EU Polish-Danish-Austrian Phare Twinning Project “Enhancement of Policies on Equal Treatment of Women and Men”, hvor jeg fik nyttig viden om internationalt ligestillingsarbejde.

Senest har jeg været medarbejder på bogen ”Målbar Ligestilling” udgivet af ligebehandlingsafdelingen på Institut for Menneskerettigheder og har sammen med Dorte Marie Søndergaard bidraget med et kapitel om Ligestilling i den af Steen Hildebrandt redigerede bog ”FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv.

 

 

Pia Lund Jeppesen

Opstillet af HK

Næstformand i HK. Der er stadigvæk lang vej til reel ligestilling i Danmark. Jeg er optaget af emner som løn, ”usynlige opgaver” på arbejdspladsen, diskrimination af kvinder i den fødedygtige alder, ulighed i fordelingen af arbejdet i hjemmet, ulighed i fordelingen af omsorgsopgaver, alt for få kvindelige ledere og meget andet.

Hjemmearbejde, der vinder frem for tiden, risikerer også en kønsmæssig slagside, hvis ikke vi er opmærksomme på, fordeling af udviklingsopgaver, kompetenceudvikling og lønudvikling.

Unge kvinder, der lider af stress, angst og depression og ulighed i sundhedsvæsenet er også et interessant tema.

Også et emne som bodyshaming og hvordan kvindelige politikere, journalister, erhvervsledere og andre, der stikker næsen frem bliver vurderet og får kommentarer på deres udseende fremfor kompetencer på en fuldstændig urimelig måde, ofte med sexistiske undertoner.

Jeg er fortrinsvist optaget af arbejdsmarkedsforhold, men det hele hænger sammen, både det, der sker på arbejdspladsen og i arbejdstiden og det, der sker i privatlivet og i hjemmet.

Jeg repræsenterer HK Kommunal i Epsu (sammenslutning af europæiske fagforeninger på det offentlige område) og på nordisk plan, hvor vi også ofte behandler og diskuterer ligestillingsspørgsmål.

Uddannelse og arbejde

Jeg har en baggrund som administrativ medarbejder, og senere forhandlingskonsulent i mange år. Jeg har en kontoruddannelse, en akademimerkonom, en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og en halvfærdig master i organisatorisk coaching. 

 

 

Rosemarie Wedell-Wedellsborg, genopstiller

Opstillet af Sex & Samfund

Rettigheder i relation til kvinders; krop, sundhed, sygdom og seksualitet har de senere år været dagsordensættende og det må ikke stoppe. Senest har det været emner som samtykke, abort og surrogasi. Områder som er svære og dilemmafyldte og vigtige. Jeg ønsker at genopstille til Kvinderådets Styrelse for at kunne fortsætte med at bidrage til netop disse agendaer.

For abortens vedkommende bakker vi i både Kvinderådet og Sex & Samfund op om den gravide kvindes rettigheder. En ret som vi i Polen ser frataget, i Irland tilkæmpet og på Færøerne aldrig eksisteret.

Vi må ikke stoppe med at have de svære samtaler. Vi er nødt til at have emnerne skubbet frem, så vi ikke går og tror, at alt er, som det skal være, fordi det er det i vores individuelle baghaver. 

Om spørgsmålet surrogasi sætter vi i Kvinderådet fokus på rettighederne hos den kvinde, som lægger krop til barnet. I Kvinderådet har vi en særlig mulighed for alene at sætte fokus på svangerskabsmoderen  – en part, der ikke har andre vagthunde.

Kvinderådet står stærkt, fordi det står på mange og forskellige skuldre. Vi skal stå sammen indtil der er lighed imellem kønnene og det er der ikke endnu.

Jeg håber, I vil lade mig fortsætte en nr. 2 runde i  Kvinderådets Styrelse. Jeg vil meget gerne fortsætte i de 2 underudvalgsgrupper; abort og surrogasi, som Rådsmedlem i Forbrugerrådet, hvor jeg også har en plads i Rådet for Lægemiddelovervågning.

 

 

Sif Holst

Opstillet af Danske Handicaporganisationer

I år blev d. 8. marts fejret under sloganet #EmbraceEquity. For lige muligheder er ikke nok. Vi kæmper alle med vores – som kvinder, kvinder med handicap, kvinder med anden etnisk baggrund, kvinder i STEM, kvindelige ledere, enlige forældre eller fordi vores seksualitet ikke passer ind i samfundets normer. #EmbraceEquity sætter fokus på, at reelt lige muligheder kræver en ekstra indsats.

Kvinderådet er allerede godt på vej. Det er et par år siden, at Danske Handicaporganisationer blev optaget i Kvinderådet. Et stærkt fællesskab, der omfavner og støtter. Og dog oplever jeg, at mange kvinder med handicap føler, at de er sat udenfor fællesskabet. Ikke med vilje, men på grund af de barrierer de møder, og måske på grund af en opfattelse af, at det hører under et andet område – at det må nogle andre tage sig af.

Jeg har følt mig mødt, støttet og lyttet til i Kvinderådet. Men vi er flere end bare den kerne, der allerede er inviteret ind i varmen. Og jeg vil gerne bidrage til styrelsen med indsigt i en gruppe, der ofte føler sig ekskluderet. Jeg vil gerne bidrage med min viden om national og international fortalervirksomhed og med viden om organisationsarbejde. Jeg vil gerne bidrage til fællesskabet i og uden for Kvinderådet. Jeg er i det daglige Næstforperson i Danske Handicaporganisationer, hvor jeg blandt andet er ansvarlig for arbejdet i det Globale Syd og sidder med konventionsarbejdet. Jeg er medlem af det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, forperson i Videnscenter om Handicap og bestyrelsesmedlem i Institut for Menneskerettigheder, for at nævne nogle af de ting jeg arbejder med i det daglige. Mit fulde CV kan ses her.

Jeg ser frem til at uddybe mit kandidatur på generalforsamlingen.